Historisk arkiv

Svar på skriftlig spørsmål om kartlegging av gammelskog

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Landbruks- og matdepartementet

Landbruks- og matminister Olaug V. Bollestad har svart på skriftlig spørsmål fra stortingsrepresentant Arne Nævra (SV) om kartlegging av gammelskog.

Svar på spørsmål nr 2168 til skriftlig besvarelse om kartlegging av gammelskog fra stortingsrepresentant Arne Nævra

Jeg viser til brev av 25.08.2019 der stortingsrepresentant Arne Nævra stiller følgende spørsmål til skriftlig besvarelse:

"I skogmeldingen fastslo regjeringen at gammelskogen skal kartlegges og Stortinget la enstemmig vekt på at kartene skal være offentlig tilgjengelig, og at NINA skulle trekkes inn i arbeidet. Det haster med å få på plass et nasjonalt kart, da vi har årlig hogstrekord i Norge. Så vidt vi har forstått pågår det et liknende prosjekt i regi av LMD/NIBIO. Vil statsråden i så fall medvirke til at disse miljøene samarbeider, og vil kartene offentliggjøres i Naturbase, eventuelt når?"

Jeg viser til ditt spørsmål om samarbeid om kartlegging av gammelskog, samt om offentliggjøring av kart knyttet til dette. Landbruksdirektoratet har ansvar for metodikk for skogbruksplanleggingen. De opplyser at skogeierne for det meste av skogen i Norge har skogbruksplandata som viser alder på skogen og dermed informasjon om den eldste skogen. Sammenstillingen viser at andelen gammelskog er økende. Samtidig er tilveksten i skogen langt høyere enn avvirkningen, noe som blant annet gir mulighet for økt utnyttelse av skogressursen som et ledd i arbeidet med å begrense utslipp av klimagasser.

Skogportalen hos NIBIO er en åpen innsynsløsning for skogdata. Det vil foreligge en forbedret versjon av Skogportalen i løpet av inneværende år, og informasjon om den eldste skogen vil gjøres tilgjengelig her. Dersom det blir behov for supplerende informasjon, vil departementene sørge for også å trekke inn NINA eller andre aktuelle forskningsmiljøer.

Med hilsen

Olaug Vervik Bollestad