Historisk arkiv

Landbruks- og matministerens svar på spørsmål nr. 6 i Stortingets spørretime 13.11.2013

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Landbruks- og matdepartementet

Spørsmål fra Knut Storberget (A)

Kan statsråden forklare og spesifisere hvilke støtteordninger som ikke har rasjonell begrunnelse, og som kun har oppstått på grunn av lobbying fra bondeorganisasjonene?

Spørsmål:

Landbruksministeren uttaler om norsk landbrukspolitikk til VG-Helg 2. november at 'samtidig finnes det så mange støtteordninger uten rasjonelle begrunnelser som har dukket opp de siste årene, bare på grunn av lobbying fra bondeorganisasjonene'. Kan statsråden forklare og spesifisere hvilke støtteordninger som ikke har rasjonell begrunnelse, og som kun har oppstått på grunn av lobbying fra bondeorganisasjonene? 

President,

Regjeringen styrer på grunnlag av Samarbeidsavtalen, hvor det står at jordbruksavtaleinstituttet skal opprettholdes. Gjennom disse forhandlingene er det utviklet et omfattende virkemiddel­apparat med mange ordninger. Og mange kryssende hensyn blir forsøkt ivaretatt. Det har kommet inn mange ordninger, både etter forslag fra staten og jordbruksorganisasjonene. Begrunnelsene kan hver for seg være mer eller mindre gode, og ha som formål å bidra til å løse sentrale - men også mer perifere problemstillinger. Det er problemstillinger som i andre sektorer ville vært opp til næringen selv å ta ansvar for. I sum har det gitt et komplekst og uoversiktlig system.

President, jeg har som ambisjon å modernisere og forenkle jordbruksavtalen og virkemidlene i landbruks­politikken. Det vil gjøre hverdagen enklere for de næringsdrivende. Det et viktig for å avbyrå­kratisere, for å redusere ressursinnsatsen i forvaltningen, og for den landbrukspolitiske debatten. Ikke minst vil jeg vurdere ordningenes rasjonalitet med utgangpunkt i den vektleggingen Regjeringen har i landbrukspolitikken. I Sundvolden-plattformen står det at hovedformålet med landbrukspolitikken skal være en kostnadseffektiv matproduksjon, og at Regjeringen vil innrette de statlige overføringene slik at de bidrar til økt produksjon.

Forenkling er også omtalt på en offensiv måte i den siste landbruks- og matmeldinga. Men, til nå har forenkling i landbrukspolitikken vært noe alle har vært for, i prinsippet. Den rødgrønne regjeringen greide aldri å levere forenkling i praksis. Og det, president skal jeg få til.