Historisk arkiv

Landbruks- og matministerens innlegg i Stortingets behandling av Reindriftsavtalen 2015/2016

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Landbruks- og matdepartementet

Prop. 68 S (2014-2015), Innst. 255 S (2014-2015)

President, 

Jeg har etter hvert, i tiden som landbruks- og matminister, blitt godt kjent med en næring som er unik i nasjonal og internasjonal sammenheng. Jeg er glad for at vi har reindrift i Norge.

Jeg har også lært Norske Reindriftssamers Landsforbund å kjenne som en seriøs aktør, som ivaretar sin rolle som forhandlingspart på en god og løsningsorientert måte. Dette har ført til at vi har kommet fram til en reindriftsavtale for kommende avtaleår som er framtidsrettet, og spisset mot de utfordringene næringen står overfor.

De særlige utfordringer reindriften står overfor, har gjort at regjeringen har kommet til at det er grunnlag for en viss økning i avtalerammen også i år.

Hovedmålet med reindriftsavtalen for 2015/2016 er å utvikle reindriftsnæringen som en rasjonell, markedsorientert næring som er bærekraftig i et langsiktig perspektiv. Det er i den forbindelse viktig å legge til rette for utøvere som har reindrift som hovedvirksomhet. Samtidig må ikke næringen fjerne seg for mye fra sitt utgangspunkt, slik at de fortrinn som ligger i den samiske reindriftskulturens typiske ytringsformer, forsvinner. Dette innebærer en balansegang som kan være krevende, men som jeg mener vi har løst på en god måte gjennom årets avtale. Jeg konstaterer at komiteen enstemmig slutter opp om avtalen, og med det sterkt bidrar til at den reindriftspolitiske kursen kan holdes.

President,

I store deler av de samiske reinbeiteområdene foregår det en god reindrift, som gir grunnlag for høy produksjon og verdiskaping. Det er mange utøvere som ser å utnytte det potensialet som ligger i reindriften, og som er eksempler til etterfølgelse og gir næringen den positive oppmerksomheten den fortjener. Reindriftsavtalen for 2015/2016 innebærer en særskilt stimulans til økt produksjon og aktiviteter knyttet til reiseliv og formidling av reindriftssamisk kultur og levesett.

Markedssituasjonen for reinkjøtt er svært god, og slik er reindriftsnæringen privilegert. Den er i en spesiell situasjon, hvor potensialet for etterspørsel er langt større enn potensialet for produksjon. I dette ligger store muligheter for økt verdiskaping. For å utnytte det potensialet som ligger i næringen, ønsker Landbruks- og matdepartementet å bruke reindriftsavtalen til å legge til rette for en familiebasert næring som gjennom en bærekraftig bruk av naturressursene gir stabilitet og gode framtidsutsikter for den enkelte utøver og for næringen som sådan.

Alt det positive i reindriften er lett å glemme, så lenge ressurssituasjonen i visse områder i Finnmark fortsatt får stor oppmerksomhet. Når det gjelder prosessen om reduksjon av reintall i Finnmark, vil jeg ikke si så mye nå, utover å gi uttrykk for at prosessen nærmer seg sin sluttfase, og med bruk av reindriftslovens sanksjonsbestemmelser der hvor dette framstår som nødvendig. Reindriftsavtalens virkemidler er også i enda større grad enn tidligere innrettet slik at de legger til rette for reintallsreduksjon. Jeg vil gi ros til den forrige regjeringen for det løpet som ble lagt. Det var både riktig og viktig, og vi følger opp dette videre.

Som en utendørsnæring, med dyr på beite året rundt, er reindriften vant til å takle utfordringer som bl.a. klima og naturgitte forhold gir. Den har også alltid måttet leve med et visst innslag av rovdyr. Vi ser imidlertid nå et rovdyrtrykk som særlig i de sørsamiske områdene er svært bekymringsfullt. Dette er en situasjon som må tas på alvor, og det pågår et kontinuerlig arbeid med å utrede tapsfaktorer og årsaksforhold. Jeg vil ta opp dette spesifikt med klima- og miljøvernministeren – etter at jeg var på NRLs årsmøte sist uke.

Det er nå igangsatt et arbeid med en ny stortingsmelding om reindriftspolitikken. Dette vil bli et svært viktig arbeid, hvor situasjonen i næringen, virkemiddelbruk og øvrige rammebetingelser vil bli analysert nærmere, med sikte på å legge til rette for livskraftige reindriftssamfunn. I dette arbeidet vil samiske interesser bli involvert på forskjellige måter, bl.a. gjennom formelle konsultasjoner, i henhold til konsultasjonsavtalen, som komiteen peker på. Jeg ser fram til at denne meldingen skal bli lagt fram. Det er ikke noen tvil om at vi skal ha reindrift i Norge.