Historisk arkiv

Svar på skriftlig spørsmål om å sikre god produksjon og lønnsomhet i reindriften

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Landbruks- og matdepartementet

Landbruks- og matminister Olaug Bollestad har svart på skriftlig spørsmål fra stortingsrepresentant Geir Adelsten Iversen (Sp) om hvilke tiltak statsråden gjør for å sikre at «reindriften også i framtiden har et arealgrunnlag som sikrer god produksjon og lønnsomhet.

Svar på spørsmål nr. 456 til skriftlig besvarelse fra stortingsrepresentant Geir Adelsten Iversen

Stortingsrepresentant Geir Adelsten Iversen har stilt følgende spørsmål til skriftlig besvarelse:

"Hvilke tiltak gjør statsråden for å sikre at «reindriften også i framtiden har et arealgrunnlag som sikrer god produksjon og lønnsomhet», hvordan overvåker og forsikrer regjeringen seg om at dette arealet ikke skrumper inn som følge av utbygginger og annen arealbruk, og finnes det data om tap av/endringer i utstrekningen av reinbeitearealer over tid, og hva sier i så fall disse dataene om utviklingen de siste 50 årene?"

Det følger av reindriftsloven § 1 at "Ansvaret for sikring av arealene påhviler både innehavere av reindriftsretten, øvrige rettighetshavere og myndighetene."

Kunnskap om arealforvaltning hos reindriftsmyndighetene er avgjørende for at statlige myndigheter kan bidra til å sikre reindriftens arealressurser. Et godt kunnskapsgrunnlag er nødvendig for å kunne gjøre avveininger mellom ulike arealinteresser. Jeg mener kompetansen om arealforvaltning i landbruket må styrkes, og i forslaget til statsbudsjett for 2021 har regjeringen derfor foreslått å styrke det faglige grunnlaget for landbrukets arealbruk. Dette gjelder jordbruk, rovviltforvaltning og reindriftsforvaltning.

Kommuner og fylkeskommuner har et viktig ansvar for å ivareta reindriftens arealressurser, og må sørge for at reindriften får medvirke i planprosesser og utbyggingssaker. Det hviler også et ansvar på reindriften for å synliggjøre sin arealbruk, blant annet gjennom å ha oppdaterte distriktsplaner som viser distriktets arealbruk.

Rundt 40 pst. av Norges areal er reinbeiteområde. Reinbeiteområdene vises nå i kart som gjøres tilgjengelig gjennom NIBIOs kartløsning Kilden. I Kilden ligger også reindriftens arealbrukskart som viser hvordan reindriften bruker arealene. I denne kartløsningen ligger også kartlag som viser blant annet energiutbygging, planstatus og verneområder. Ved å legge ulike kartlag oppå hverandre kan man se hvilke deler av et reinbeiteområde som er i bruk til annen aktivitet, eller der det er lagt til rette for utbygging gjennom plan.

Reindriftens arealbrukskart gir en samlet oversikt over gjennomførte utbyggingstiltak innenfor det enkelte reinbeitedistriktet. Det legges opp til at kartene vil være viktige verktøy for reindriftsnæringen, offentlig forvaltning, planmyndigheter og utbyggere. På sikt vil også disse kartene kunne vise utviklingen av inngrep over tid, og hvordan reindriftens bruk av arealene er blitt endret.

Med hilsen

Olaug Vervik Bollestad