Historisk arkiv

Svar på skriftlig spørsmål om spredningen av en mutert variant av Covid-19 i  minkfarmer

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Landbruks- og matdepartementet

Landbruks- og matminister Olaug Bollestad har svart på skriftlig spørsmål fra stortingsrepresentant Une Bastholm (MDG) om hvordan vurderer statsråden risikoen for spredning av en mutert variant av Covid-19 i minkfarmer kan skje i Norge, eller i annet intensivt dyrehold som kylling og svin, og hva gjør regjeringen for å forebygge?

Svar på skriftlig spørsmål nr. 402 fra representanten Une Bastholm

Stortingsrepresentant Une Bastholm har stilt følgende spørsmål for skriftlig svar:

" Spredningen av en mutert variant av Covid-19 på danske minkfarmer er en påminnelse om at intensivt industrielt dyrehold kan utløse og forverre pandemier. Viruset som nå spres i Danmark har smittet til mennesker og det er risiko for at det er motstandsdyktig mot vaksinene som nå utvikles. Hvordan vurderer statsråden risikoen for at dette også kan skje i Norge på minkfarmer eller i annet intensivt dyrehold som kylling og svin, og hva gjør regjeringen for å forebygge?"

Den danske regjeringen besluttet 4. november 2020 å avlive all mink i Danmark etter å ha funnet en ny mutert form av viruset hos mink. Det er ikke tegn på at virusvarianten medfører et mer alvorlig sykdomsforløp for mennesker, men den har vist nedsatt følsomhet for antistoffer og kan smitte fra mink til mennesker. Avgjørelsen om å avlive alle mink i Danmark er hovedsakelig basert på folkehelsemessige hensyn og et føre-var-prinsipp. Bakgrunnen for dette er slik vi forstår at det er relativt store endringer av viruset, og at dette kan bidra til redusert vaksineeffekt.

Jeg mener det er viktig å ha klart for seg at dansk minkindustri er veldig forskjellig fra den norske. I Norge har vi i ca. 40 minkfarmer med 1-2 ansatte pr. gård. Danmark er verdens største produsent av minskskinn og har mellom 1100 og 1200 farmer. Danske minkfarmer sysselsetter flere tusen arbeidere, også arbeidere fra andre land. Myndighetene antar at det er Covid-19 positive røktere/arbeidere som har smittet minken i de fleste farmene.

Det er på nåværende tidspunkt ikke mistanke om smitte hos mink i Norge. All internasjonal erfaring så langt, tilsier at smitteintroduksjon til mink kommer fra de menneskene som er i kontakt med dyrene. Jeg hadde møte med Norges Pelsdyralslag i forrige uke, og det er klart at norske minkbønder er bevisst på situasjonen. Pelsdyralslaget har informert godt ut via egen organisasjon, og har innført gode smittevernrutiner i minkfarmene.

Det er ikke mistanke om smitte hos andre dyrehold i Norge. Basert på kunnskap så langt, er det liten sannsynlighet for at kjæledyr eller andre husdyr blir syke, eller utgjør en smittekilde for mennesker og andre.

For å kunne oppdage eventuell smitte tidlig, har Mattilsynet innført en løpende overvåkning av tilstanden i norske minkfarmer. Dette innebærer ukentlig rapportering av symptomer og dødelighet hos mink i norske besetninger. Alle mink med symptomer på sykdom, samt døde mink blir testet. Dette er et samarbeid mellom Veterinærinstituttet, Norges Pelsdyralslag og Mattilsynet.

På bakgrunn av situasjonen i Danmark ga Helse- og omsorgsdepartementet og Landbruks- og matdepartementet den 6. november 2020, Helsedirektoratet i samarbeid med Mattilsynet, Folkehelseinstituttet og Veterinærinstituttet, i oppdrag å gi en ny vurdering av situasjonen knyttet til mink og Covid-19 i Norge. Vurderingen angir at i den situasjonen vi har i dag anses det ikke å være nødvendig med tilsvarende inngripende tiltak som i Danmark. Fortsatt godt smittevern i norske minkfarmer er fremdeles et av de viktigste tiltakene for å hindre at mink utsettes for koronasmitte.

Jeg blir holdt løpende oppdatert på situasjonen, og med dagens smittesituasjon anses det som lite sannsynlig at norsk mink skal smittes med Covid-19. Situasjonen krever likevel fortsatt stor bevissthet fra de som steller dyrene. Fokus på hygienetiltak og en løpende vurdering av behovet for selv å la seg teste når man steller mink er viktig.

Med hilsen

Olaug Vervik Bollestad