Historisk arkiv

Svar på skriftlig spørsmål om vern av de ulike sauerasene i Norge

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Landbruks- og matdepartementet

Landbruks- og matminister Olaug Bollestad har svart på skriftlig spørsmål fra stortingsrepresentant Roy Steffensen (FrP) om statsråden vil sikre  vern av de ulike sauerasene i Norge.

Spm nr 13 til skriftlig besvarelse fra stortingsrepresentant Roy Steffensen

Jeg viser til brev fra Stortingets president av 2. oktober 2020, med spørsmål til skriftlig besvarelse fra stortingsrepresentant Roy Steffensen.

Representanten stiller følgende spørsmål:

"Hvordan sikrer statsråden vern av de ulike sauerasene i Norge?"

Jeg er glad for at de 6 bevaringsverdige sauerasene som i dag regnes som truet, har økt i antall de siste årene.

Bevaringsverdige saueraser har kjøtt med spesielle kvaliteter og tilfører lokalsamfunnet kulturhistoriske verdier. Rasene kan også komme til å bli viktige for fremtidig husdyravl. I dag vet vi ikke nøyaktig hvilke genetiske ressurser som kan være nyttige i framtida. Det gjør det viktig å ha flere ulike raser med et visst antall dyr.

Avtalepartene i jordbruksforhandlingene prioriterer å gi et ekstra produksjonsjonstilskudd per avlsdyr av truede bevaringsverdige saueraser, dette har vært med å bidra til denne positive utviklingen. I 2019 fikk 1106 besetninger og totalt 21 833 søyer tildelt dette ekstra produksjonstilskuddet i tillegg til ordinært produksjonstilskudd.

I jordbruksoppgjøret gis det også støtte til avlsarbeid. Norsk sau og geit (NSG) sørger for tilgang til godt avlsmateriale av bevaringsverdige saueraser med sikte på å unngå rask innavlsøkning. Raselagene for bevaringsverdige sau har også en viktig rolle som nettverk- og interesseorganisasjoner for de enkelte sauerasene. Disse og andre aktuelle aktører mottar tilskudd til drift og aktiviteter rettet mot de bevaringsverdige sauerasene over tilskuddsordningen Tilskudd til genressurstiltak – husdyr, planter og skogstrær.

Å styrke økt bruk og næringsutvikling basert på bevaringsverige genressurser blir i tillegg lagt vekt på i departementets arbeid med å sikre det genetiske mangfoldet.

I 2019 fastsatte Landbruks- og matdepartementet en ny strategi for bevaring og bærekraftig bruk av genressurser: Forråd av gener – muligheter og beredskap for framtidens landbruk. Som en oppfølging av denne strategien arbeides det med å gjennomgå bevaringsarbeidet og utvikle tiltaksplaner. Arbeidet er planlagt ferdigstilt våren 2021.

Med hilsen

Olaug Vervik Bollestad
statsråd