Historisk arkiv

Svar på skriftlig spørsmål om mangel på veterinærer i distriktene

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Landbruks- og matdepartementet

Landbruks- og matminister Olaug V. Bollestad har svart på skriftlig spørsmål fra stortingsrepresentant Arne Nævra (SV) om stadig meldinger om stor mangel på veterinærer i distriktene.

Svar på skriftlig spørsmål nr 2470 fra representanten Arne Nævra

Stortingsrepresentant Arne Nævra har stilt følgende spørsmål for skriftlig svar:

"Det kommer stadig meldinger om stor mangel på veterinærer i distriktene. Deler ministeren bekymringen rundt veterinærordningen i distriktene, og vurderer ministeren å sette i gang en evaluering eller utredning av veterinærordningen i Norge eller eventuelt andre tiltak, med mål om å sikre en bedre veterinærordning, både for veterinærene, bøndene, dyrevelferden og distriktskommunene?" 

Etter dyrehelsepersonelloven er det kommunene som har ansvar for å sørge for tilfredsstillende tilgang på tjenester fra veterinærer og for å organisere en klinisk veterinærvakt utenom ordinær arbeidstid. Jeg mener at tilstrekkelig tilgang på veterinære tjenester er viktig for å ivareta dyrehelse, dyrevelferd og mattrygghet og for å kunne ha et aktivt og fremtidsrettet landbruk i hele landet. Samtidig er jeg klar over at manglende veterinærdekning er utfordrende for kommunene.

Det er den enkelte kommune som er best i stand til å organisere tjenesten ut fra lokale forhold. Kommunene må derfor bruke egne budsjettmidler dersom det er behov for å bidra til at det er tilstrekkelig næringsgrunnlag for veterinærer. Jeg er kjent med at Landbruksdirektoratet erfarer at situasjonen med mangel på veterinærer ikke nødvendigvis er statisk over tid, at problemet er sammensatt og ikke bare handler om økonomi.

Kommunene kan for eksempel være tjent med å se på muligheten for å tiltrekke seg veterinærer til andre kommunale oppgaver, for å bidra til å sikre tilstrekkelig tilgang til denne yrkesgruppen. Kommunene kan benytte veterinærers kompetanse i stillinger innenfor for eksempel beredskap, smittevern, hygiene samt trygg mat og drikkevann og på denne måten skape et bedre næringsgrunnlag for veterinærer som ønsker å etablere seg.

Stortinget innvilger den årlige rammen for tilskudd til veterinærdekning. Kommunene mottar et vakt- og administrasjonstilskudd, som fordeles av Landbruksdirektoratet ut ifra en fastsatt vaktinndeling. Tilskuddet skal bidra til tilfredsstillende tilgang på tjenester fra dyrehelse-personell og skal benyttes til godtgjørelse til veterinærer på vakt og til administrasjon av ordningen.

Kommunene kan i tillegg søke om stimuleringstilskudd til veterinærtjenester. Dette tilskuddet skal bidra til å sikre veterinærdekning på dagtid i kommuner med for dårlig næringsgrunnlag for veterinærtjenester. Stimuleringstilskuddet tildeles kommunene fra Statsforvalteren, og kommunene tildeler tilskuddet videre til veterinærer i sin kommune.

Det totale tilskuddet til veterinærdekning for 2021 er på 174,8 millioner og er fordelt etter samme mønster som for 2020.

  • Vakttilskudd (klinisk veterinærvakt utenom ordinær arbeidstid): 136,8 millioner
  • Administrasjonstilskudd (finansiere administrasjon av vakten): 5,8 millioner
  • Stimuleringstilskudd: 32,2 millioner

Stimuleringstilskuddet for veterinærtjenester har, som omtalt over, vært innrettet mot veterinærbetjening på dagtid. Landbruks- og matdepartementet gav derfor i desember 2020 Landbruksdirektoratet i oppdrag å utarbeide en prøveordning for utvidet bruk av stimuleringstilskuddet. Ordningen går ut på at kommunene kan stille krav til veterinærer om deltakelse i vaktordningen som betingelse for å motta slikt tilskudd.

Direktoratet sendte den 22. desember 2020 ut et rundskriv til Statsforvalterne om en 2 års prøveordning, gjeldende for tilskuddsårene 2021 og 2022. Ordningen vil bli evaluert i 2022 med utgangspunkt i erfaringer kommunene og Statsforvalterne gjør seg i 2021, før det tas stilling til om ordningen skal videreføres fra 2023.

Avslutningsvis vil jeg påpeke at regjeringen ved årets jordbruksoppgjør har fastsatt endringer i tilskuddsordningen for veterinærreiser som samlet tilsvarer økt forbruk over ordningen på 3,8 mill. kroner. Samlet bevilgning for denne ordningen for 2022 blir med dette 56,2 mill. kroner. Dette kan også være et bidrag til å avhjelpe situasjonen.

Med hilsen

Olaug Vervik Bollestad