Historisk arkiv

Skog 22 er i gang

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Landbruks- og matdepartementet

Arbeidet i strategigruppen for SKOG22 ble diskutert i et møte mellom landbruks- og matminister Sylvi Listhaug og strategigruppens leder Gunnar Olofsson på torsdag. Oppstartsmøte er 19. november, og gruppen skal levere sin rapport i løpet av 2014.

Skogsektoren står overfor store utfordringer, både som følge av finansiell uro, generelt høyt norsk kostnadsnivå og endrede forbruksmønstre. Det er derfor et stort omstillingsbehov, særlig i treforedlingsindustrien, men også i øvrige deler av norsk skogsektor.

- Skognæringen er en næring basert på fornybare og klimavennlige ressurser, samtidig som den i liten grad er avhengig av subsidier, sier landbruks- og matminister Listhaug Næringen representerer viktig aktivitet i distriktene. Regjeringen ønsker å få mer ut av denne næringen og vil legge til rette for økt avvirkning. Vi er forberedt på at det må gjøres noen grep for å få dette til. Innspillene fra SKOG22 vil være svært viktige i den videre politikkutformingen på området, sier Sylvi Listhaug.

- SKOG22 er i tråd med regjeringens mål om å utarbeide en helhetlig strategi for verdikjedene i skogbruket, sier Listhaug. Siden forarbeidene til SKOG 22 prosjektet ble gjort av forrige regjering, så er det et utgangspunkt godt for en tverrpolitisk enighet om en framtidig satsing på skognæringen.

Strategien for SKOG22 skal omfatte forskning, utvikling, innovasjon og kunnskapsformidling, i tillegg til andre virkemidler og tiltak av betydning for næringens konkurranseevne. Strategien skal bidra til å realisere verdiskapingspotensialet i skogsektoren, og bidra til utvikling av en mer bærekraftig økonomi.

De siste medlemmene i strategigruppen er nå på plass. Hans Aasnæs, tidligere adm. dir. i Storebrand kapitalforvaltning går inn i for å bidra til god finanskompetanse i gruppen. I tillegg er seksjonsleder Siri Sorteberg fra Miljødirektoratet oppnevnt som nytt medlem, og med det er hele strategigruppa på plass.

- Jeg forventer at gruppen skal komme fram til gode råd for hvordan næringen kan videreutvikles, slik at skogindustri blir en sentral del av norsk næringsliv også i framtida. Norge trenger landbaserte næringer uten subsidier og som er konkurransedyktige, sier landbruks- og matminister Sylvi Listhaug. - Krisen i industrien, og utfordringene knyttet til norsk kostnadsnivå gjør at det er nødvendig å tenke nytt. Skognæringen er en virkelig stor mulighet for Norge og ikke minst for skogfylkene i innlandet hvor utfordringene er store. Med strategigruppens brede sammensetning fra skogbruket, industrien og akademia mener jeg det er lagt et godt grunnlag for arbeidet, sier Listhaug.

Produksjon av limtre hos Moelven Limtre AS.
Produksjon av limtre hos Moelven Limtre AS. SKOG22 skal bidra til å realisere verdiskapingspotensialet i skogsektoren, og bidra til utvikling av en mer bærekraftig økonomi. (Foto: Torbjørn Tandberg)