Historisk arkiv

Mer skogsbilvei i 2013

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Landbruks- og matdepartementet

I 2013 ble det bygget ca. 105 km nye skogsbilveier i Norge, i tillegg ble 331 km skogsbilvei oppgradert til bedre standard

I 2013 ble det bygget ca. 105 km nye skogsbilveier i Norge, i tillegg ble 331 km skogsbilvei oppgradert til bedre standard.

Størst byggeaktivitet var det i Rogaland og Hedmark, det var også her det ble bygget mest skogsbilvei i 2012. I tillegg ble det bygget ca. 197 km med traktorveier. Det er også en liten økning fra året før.

Det er nå ca 47 700 km med skogsbilveier og 56 300 km med traktorveier i Norge. Totalt investerte skogeierne 148 mill. kroner på skogsbilveier og 28 mill. kroner på traktorveier. 90 prosent av skogbilveiene og 10 prosent av traktorveiene ble finansiert med tilskudd. For skogsbilveiene var gjennomsnittlig kostnad for nybygging 559 kr/m og ombygging 270 kr/m. Nybygging av traktorveier kostet i gjennomsnitt 111 kr/m.

Veiene må tåle mer
De nyeste skogsbilveiene er konstruert for tømmerbiler på 24 meter og 60 tonn. Traktorveiene skal tåle gjentatt transport med lassbærere som kan veie 40 tonn. Mye av det det gamle veinettet må oppgraderes for å tåle dette transportutstyret.

For de tradisjonelle skogstrøkene er det et stort etterslep med å oppgradere de gamle veiene. Statistikken viser at nær 60 prosent av veiene som ble oppgradert i 2013, ble gjort i de fire fylkene Hedmark, Oppland, Buskerud, Vestfold og Telemark.

Stort behov for nye skogsbilveier langs kysten
Mye skog ble plantet langs kysten i etterkrigstiden, den ble plantet i bratt terreng og langt unna eksisterende infrastruktur. I tiden fremover er det derfor skogeierne langs kysten som vil måtte øke utbyggingen av skogsveier for å gjøre skogen tilgjengelig og til en lønnsom næring. Over halvparten av de nye skogsveiene som ble bygd i 2013 var i kystfylkene fra Vest-Agder til Finnmark.