Historisk arkiv

Ny lov om erstatning for naturskader er lagt frem for Stortinget

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Landbruks- og matdepartementet

Regjeringen har i dag oversendt et forslag til lov om erstatning for naturskader til Stortinget for behandling. Dagens ordning, der naturskader først blir taksert gjennom lensmannsskjønn før styret for Naturskadefondet vedtar skadeoppgjøret, foreslås erstattet med en lang enklere forvaltningsmodell der Statens landbruksforvaltning (SLF) tar hånd om hele behandlingen.

Regjeringen har i dag oversendt et forslag til lov om erstatning for naturskader til Stortinget for behandling. Dagens ordning, der naturskader først blir taksert gjennom lensmannsskjønn før styret for Naturskadefondet vedtar skadeoppgjøret, foreslås erstattet med en lang enklere forvaltningsmodell der Statens landbruksforvaltning (SLF) tar hånd om hele behandlingen. 

- Forslaget vil gi en mer effektiv behandling av sakene og raskere utbetaling av erstatning til den enkelte skadelidte, sier landbruks- og matminister Sylvi Listhaug. - Lensmennene har gjort en god jobb med taksering av naturskader. Oppgaven binder imidlertid opp ressurser som med fordel kan brukes på andre prioriterte politioppgaver, sier Listhaug. - Forslaget vil også gjøre det enklere å sette inn ekstra ressurser ved store naturskadehendelser, og bidra til likebehandling og økt rettssikkerhet for den enkelte skadelidte. Denne regjeringen legger vekt på å forenkle og effektivisere forvaltningen. Dette er ett bidrag i så måte, sier Sylvi Listhaug. 

Ren forvaltningsmodell
Departementet foreslår å gå bort fra dagens tosporede modell, hvor skaden først takseres gjennom lensmannsskjønn og vedtak om erstatning fattes av styret for Statens naturskadefond, og over til en ren forvaltningsmodell med SLF som ansvarlig forvaltningsorgan. SLF vil som ansvarlig myndighet ta stilling til skadens omfang og fastsette erstatningen i ett og samme vedtak. Vedtaket kan påklages til Klagenemnda for naturskadesaker. 

Egenmelding
Forslaget åpner for at en større andel av skadene enn i dag kan dokumenteres av skadelidte. Skadelidte skal dokumentere skaden gjennom egenmelding som viser skadeomfang og kostnader ved gjenoppretting. Forslaget gir samtidig SLF adgang til å innhente takst i de tilfeller hvor SLF anser det som nødvendig for å kunne opplyse saken tilstrekkelig. 

Flere kan få erstatning
Lovforslaget legger videre opp til at kretsen av de erstatningsberettigede utvides fra kun å omfatte eier til også å gjelde tomtefestere og andre rettighetshavere som kan godtgjøre å ha den økonomiske interessen i og rådigheten over skadeobjektet. Dette gjelder uavhengig av om skadeobjektet befinner seg på privat eller offentlig grunn. 

11 millioner spart
Forslaget vil samlet sett innebære vesentlige administrative besparelser sammenlignet med dagens ordning, beregnet til ca 11 millioner kroner.  Det vil bli opprettet en egen elektronisk portal på SLFs hjemmeside for registrering av skadesaker, oversendelse av dokumentasjon og generell informasjon om naturskadeerstatningsordningen.

Forslaget til ny naturskadeerstatningslov vil erstatte gjeldende naturskadelov med unntak av bestemmelsene om sikring mot naturskader. Departementet foreslår at sikringsbestemmelsene i gjeldende naturskadelov videreføres, og at lovens tittel endres til lov om sikring mot naturskader.

Leirras.
Regjeringen har i dag oversendt et forslag til lov om erstatning for naturskader til Stortinget for behandling. (Foto: Eva Skarbøvik/Bioforsk)