Historisk arkiv

Nyheter

Skognæringen i møte med tre departementer

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Landbruks- og matdepartementet

Statssekretær Hanne Maren Blåfjelldal i Landbruks- og matdepartementet, statssekretær Bård Hoksrud i Samferdselsdepartementet og statssekretær Lars Jacob Hiim i Nærings- og fiskeridepartementet har hatt møte med representanter for innlandsskogbruket i Oppland og Hedmark og kystskogbruket.

Statssekretær Hanne Maren Blåfjelldal i Landbruks- og matdepartementet, statssekretær Bård Hoksrud i Samferdselsdepartementet og statssekretær Lars Jacob Hiim i Nærings- og fiskeridepartementet har hatt møte med representanter for innlandsskogbruket i Oppland og Hedmark og kystskogbruket. 

Bakgrunnen for møtet var forespørsler fra kystskogbruket og innlandsskogbruket om å få møte de tre departementene. De ønsket å få presentere sine innspill på muligheter for en skogbasert verdiskaping og hvilke utfordringer de ser. 

Skognæringen er viktig for regjeringen
– Regjeringen ønsker å styrke fastlandsøkonomien og konkurransekraften i norsk næringsliv, og det vil vi gjøre blant annet ved å satse på infrastruktur og forskning, sier statssekretær Hanne Maren Blåfjelldal.

– På vårt budsjett har vi økt bevilgningen til skogsveier med hele 30 prosent fra 2013 til 2014 og videreført en solid ramme til tømmerkaier. Dette er et område vi også vil prioritere framover, sier Blåfjelldal.   

En annen viktig sak for regjeringen er forenkling. Statssekretær Blåfjelldal oppfordret skognæringen til å komme med konkrete innspill til forenklinger av betydning for næringen.

Infrastruktur og konkurranseevne
En viktig utfordring for skogbruket og treindustrien i Norge i dag er en infrastruktur som påfører sektoren høye transportkostnader og svekket konkurransekraft. Innlandet sliter med mye gammelt skogsveinett og lav kapasitet og punktlighet på jernbanen. Rundt 90 prosent av massevirket i innlandet transporteres ut av regionen. I kystregionen trengs mye nybygging av skogsveier for å få adkomst til skogressursene, og behovet anslås å være omtrent en firedobling av det som finnes i dag. Det er også behov for videre utvikling av tømmerkaier. I tillegg er flaskehalser på det kommunale og fylkekommunale veinettet et betydelig problem for tømmertransporten. 

Representantene fra skognæringen pekte alle på at de trenger konkurransedyktige rammevilkår og hjelp til omstilling og innovasjon for å styrke konkurransekraften i næringen på lengre sikt. Økt forskningsinnsats er avgjørende for videre utvikling og nyskaping i næringen. Investeringer i bedre infrastruktur styrker konkurranseevnen, så det haster å gjøre noe med dette, var budskapet fra skognæringen. De var glade for at Regjeringen vil fjerne begrepet ”inngrepsfrie naturommråder” (INON) som verktøy i arealpolitikken, og at Landbruks- og matdepartementet hadde tatt initiativ til å endre regelverket knyttet til tilskudd til skogsveier i tråd med dette. 

Representanter for innlandsskogbruket i Oppland og Hedmark og kystskogbruket, presenterte muligheter og utfordringer i skognæringen for statssekretærene i Landbruks- og matdepartementet (LMD), Samferdselsdepartementet (SD) og Nærings- og fiskeridepartementet (NFD).

Representanter for innlandsskogbruket i Oppland og Hedmark og kystskogbruket, presenterte muligheter og utfordringer i skognæringen for statssekretærene i Landbruks- og matdepartementet (LMD), Samferdselsdepartementet (SD) og Nærings- og fiskeridepartementet (NFD). Fra venstre: Statssekretær i SD Bård Hoksrud, fylkesrådsleder i Hedmark Per Gunnar Sveen, statssekretær i NFD Lars Jacob Hiim, statssekretær i LMD Hanne Maren Blåfjelldal, leder fylkeskommunal kystskogsatsing Alf Daniel Moen, fylkesordfører i Oppland Gro Lundby, daglig leder FollaCell Karton Per Korsberg og fylkestingrepresentant i Oppland Jørand Ødegård Lunde. (Foto: LMD)