Historisk arkiv

Flotte utmarksbeiter i Troms

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Landbruks- og matdepartementet

Arealbarometer for Troms 2014

I Troms er to prosent av landarealet jordbruksareal. Grovfôrproduksjon og beitedyr er viktig for landbruket, med grovfôr som den største produksjonen. Troms har noen av de fineste utmarksbeitene i landet.

I Troms er to prosent av landarealet jordbruksareal. Grovfôrproduksjon og beitedyr er viktig for landbruket, med grovfôr som den største produksjonen. Troms har noen av de fineste utmarksbeitene i landet. 

Lyngen i Troms.
Lyngen i Troms. (Foto: © Oskar Puschmann/Skog og landskap)

Det aller meste av jordbruksarealet i Troms er det som kalles fulldyrka jord. Fulldyrka jord er arealer som er dyrka til vanlig pløyedybde, som kan brukes til åkervekster og eng, og som kan fornyes ved pløying.

Troms har også noe innmarksbeite. Dette er arealer med sterkt kulturpreg som kan benyttes til beite, men ikke høstes maskinelt. 

Potensial for flere beitedyr

De siste årene har det vært en reduksjon i antall foretak i landbruket i Troms, men det er også positive trekk i utviklinga. 

Det siste året har jordbruksareal i drift økt noe, mens om lag 30 bruk er lagt ned. Andelen leiejord i fylket er på 60 prosent. 

Kulturlandskapet

Ferdselsveier, bekker, grøfter og elver som stykker opp arealene, er typisk for kulturlandskapet i Troms. Jordstykkene er i snitt små, minst av fylkene i Nord-Norge og på samme nivå som Agderfylkene.

Aarealbarometer for hele landet

Norsk institutt for skog og landskap har utviklet en serie med arealbarometre for alle landets fylker. Arealbarometeret illustrerer hvor mye som finnes av ulike arealtyper i de enkelte fylkene. I tillegg synliggjøres hva arealene brukes til og strukturendringer i landbruket. Arealbarometeret ser lokale arealressurser i et nasjonalt og globalt lys.

Norsk institutt for skog og landskap er et nasjonalt institutt for kunnskap om arealressurser. Instituttet formidler kunnskap til myndigheter, næringsliv og allmennhet for å sikre bærekraftig forvaltning og verdiskapning knyttet til arealressursene. Norsk institutt for skog og landskap er organisert under Landbruks- og matdepartementet.