Historisk arkiv

Et nytt utvalg skal se på rekruttering til landbruket

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Landbruks- og matdepartementet

Landbruks- og matdepartementet har oppnevnt er arbeidsgruppe som skal se på utfordringer knyttet til rekruttering til landbruket. Gruppen ledes av Anne Kathrine Slungård, administrerende direktør i Ungt Entreprenørskap. Gruppen har sitt første møte på Hvam Agroutvikling mandag 8. desember.

Landbruks- og matdepartementet har oppnevnt er arbeidsgruppe som skal se på utfordringer knyttet til rekruttering til landbruket. Gruppen ledes av Anne Kathrine Slungård, administrerende direktør i Ungt Entreprenørskap. Gruppen har sitt første møte på Hvam Agroutvikling mandag 8. desember. 

- Rekruttering til landbruket er et tema det er viktig å sette på den politiske dagsorden. Det er spennende at temaet blir diskutert i et bredt sammensatt utvalg. Jeg er svært spent på hvilke vurderinger og forslag arbeidsgruppen kommer med, sier landbruks- og matminister Sylvi Listhaug.

Arbeidsgruppen har følgende medlemmer

  • Brita Skallerud, Norges Bondelag
  • Therese Rudi, Norsk Bonde- og Småbrukarlag
  • Per Manvik, bonde i Vestfold, kommunestyrerepresentant FrP
  • Tor Jacob Solberg, Østfold, vinner av kåringen Årets unge bonde
  • Sissel By Ingvaldsen, Oppland fylkeskommune
  • Halvor Flatland, direktør Innovasjon Norge, Sogn og Fjordane
  • Marthe Bay Haugen, Landbruks- og matdepartementet 
Anne Kathrine Slungård, administrerende direktør i Ungt Entreprenørskap skal lede arbeidsgruppen som skal se på utfordringer knyttet til rekruttering til landbruket.
Anne Kathrine Slungård, administrerende direktør i Ungt Entreprenørskap, skal lede arbeidsgruppen som skal se på utfordringer knyttet til rekruttering til landbruket. (Foto: LMD)

Arbeidsgruppen har følgende mandat

"Med bakgrunn i identifiserte utfordringer knyttet til rekruttering til landbruket skal gruppen vurdere hvordan det best kan tilrettelegges for å sikre at motivert ungdom vil etablere seg i næringen, både innenfor det tradisjonelle landbruket og innenfor bygdenæringene. Utredningen avgrenses til kun å gjelde rekruttering til primærnæringen. Det gjøres ingen egne vurderinger av skogsektorens rekrutteringsutfordringer i denne utredningen. 

Den partsammensatte gruppen skal særskilt se på kompetansebehov, herunder behov og muligheter for å stille kompetansekrav. Gruppen skal videre vurdere hva som er spesielt relevant for rekruttering, samt tiltak som kan bygge stolthet og optimisme om landbruket som næringsvei. Arbeidet skal i hovedsak bygge på eksisterende kunnskap og forskning. Drøftingene skal skje innenfor rammene av gjeldende landbrukspolitikk. 

Tidligere utredninger om rekruttering har vist at det er geografiske skiller når det gjelder rekrutteringsutfordringer. Det er også langt færre kvinner enn menn som overtar gårdsbruk. Disse elementene må inngå i drøftingen. 

Med bakgrunn i identifiserte utfordringer skal arbeidsgruppen foreslå endringer og nye tiltak som kan bidra til økt rekruttering.” 

Arbeidsgruppen skal levere sin rapport innen utgangen av 2015.