Historisk arkiv

Fylkesnytt fra Hedmark 3/2014

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Landbruks- og matdepartementet

Fylkesmannen i Hedmark er ute med et nytt nummer av Fylkesnytt. I denne utgaven finner du blant annet en artikkel om at færre sauer er søkt erstattet på utmarksbeite i 2014.

Samordnet nettsatsing

Fylkesmannens landbruksavdelinger og Landbruks- og matdepartementet har inngått samarbeid om en felles nyhetstjeneste på nett. Tiltaket er et ledd i arbeidet med å videreutvikle og samordne nettsatsingen mellom Landbruks- og matdepartementet og fylkesmennene. Hvert fylke vil komme ut med et nettbasert nyhetsbrev i halvåret.

__________________________________

Om Fylkesmannen

Fylkesmannen er Kongens og regjeringens representant i fylket og skal arbeide for at Stortingets og regjeringens vedtak, mål og retningslinjer blir fulgt opp. På vegne av flere departementer utfører fylkesmannen en rekke forvaltningsoppgaver i forhold til kommuner og enkeltpersoner, og er klagemyndighet og tilsynsmyndighet. 

Færre sauer er søkt erstattet på utmarksbeite i 2014

I Hedmark som helhet er det i 2014 registrert færre rovdyrskader, og antall dyr søkt erstattet er redusert med 30 % sammenlignet med 2013. Dette betyr likevel ikke at beitesesongen 2014 har vært en rolig sesong. Fylkesmannen har gitt 44 fellingstillatelser (inkludert forlengelser), hvorav 19 var rettet mot ulv (43 %), 12 var rettet mot jerv (27 %) og 13 (30 %) var rettet mot bjørn. Det ble felt 2 ulver i henholdsvis Stange og Tynset kommuner. I Os kommune ble det felt to jerver, og det ble felt en bjørn i hver av kommunene Trysil og Løten.

Foreløpige tall hentet fra søknader om produksjonstilskudd i jordbruket viser at det ble sluppet om lag 109 000 sau og lam på utmarksbeite i Hedmark i 2014. Dette er ca. 500 flere dyr på utmarksbeite enn i 2013.

Sau på beite.
Sau på beite.  Foto: Julie Gaukerud Søby

Beiting på utmarksbeite gir god ressursutnyttelse, opprettholder et åpent kulturlandskap og gir gode produkter. Beitebasert husdyrbruk er viktig for å opprettholde et aktivt landbruk i hele Hedmark, og for å nå målet om økt matproduksjon. Hedmark har som eneste fylke egne bestandsmål for alle de fire store rovdyrene. Med bakgrunn i dette og geografisk nærhet til Sverige finner man ikke helt rovviltfrie områder i Hedmark. Rovvilt utgjør en vesentlig rammebetingelse for småfenæringa i fylket.

Midler til forebyggende tiltak

Rovviltnemnda i region 5 (Hedmark) fikk i 2014 bevilget 13,5 millioner kroner til forebyggende og konfliktdempende tiltak. Foreløpige tall viser at 2,9 millioner av disse midlene har blitt brukt til forberedt tidligsanking, mens i overkant av 3,9 millioner kroner har blitt brukt til forberedt hjemmebeite. Til akutte tiltak som akutt forsinket slipp, akutt hjemmebeite, akutt tidligsanking og akutt gjerding er det blitt brukt i underkant av 1,6 millioner kroner. Det har også blitt brukt 203 000 kroner i ekstraordinært tilsyn og 1,4 millioner til fellingsvederlag til de kommunale fellingslagene.
Endelig oversikt over taps- og erstatningstallene for 2014 legges ut på Fylkesmannen i Hedmarks hjemmeside over nyttår.

Kontakt: Julie Gaukerud Sørby, tlf. 62 55 12 50, e-post: fmhejgso@fylkesmannen.no

Stort engasjement rundt IGW-deltakelse

For første gang deltar Hedmark på Internationale Grüne Woche. Vi deltar som en del av Osloregionen sammen med 7 andre fylker.

Gjennom flere år er det lagt ned mye ressurser i å gjøre Norges deltakelse på IGW til en viktig profileringsarena og til en sentral møteplass for alle som arbeider i skjæringspunktet mellom mat, opplevelser og reiseliv. IGW bidrar til å bygge nettverk, samle regioner, stimulere til produktutvikling og til omdømmebygging av Norge og regionene.

Fra Osloregionen deltar 35 utstillere. Hvert fylke deltar med kokk, en matprodusent, en overnattingsbedrift, kokkelærling og en opplevelsesbedrift. I tillegg vil noen av regionens destinasjonsselskap være tilstede gjennom hele messeperioden.

Fylkesmannen i Hedmark koordinerer Hedmark sin IGW-deltakelse i tett samarbeid med Hamarregionen reiseliv, Innovasjon Norge og Hedmark fylkeskommune. «Engasjementet hos bedriftene har vært stort, og det er mange som har ønsket å delta på IGW. Det har derfor vært en vanskelig, men takknemlig oppgave, å velge ut årets deltakere», sier Turid Windjusveen Olsen hos Fylkesmannen. «Vi er stolt av å kunne sende disse flotte Hedmarksambassadørene til IGW!», sier hun.

Deltakerne fra Hedmark klare for IGW.
Deltakerne fra Hedmark klare for IGW. Foto: Fylkesmannen i Hedmark

Kontakt: Turid Windjusveen Olsen, tlf. 62 55 12 31/907 71 326, e-post: fmhetwo@fylkesmannen.no.

«Midt i matfatet» ble en suksess for Hamarregionen og Innlandet

Mat- og landsbruksmessen «Midt i matfatet» ble arrangert i Vikingskipet 19.–21. september. Dette er den største messen med fokus på mat- og landbruk som har vært arrangert i Innlandet i nyere tid.

Med 100 utstillere og over 10.0000 besøkende ble dette en helg med yrende liv og stor aktivitet. Opplevelser, aktiviteter, kunnskap, smak og lukt stod i fokus da aktørene stolt synliggjorde mat, matproduksjon, landbruk og dyr fra regionen.

Stort mangfold

Messen presenterte hele verdikjeden fra jord til bord. Målgruppen var hele familien, og det bugnet av opplevelser og aktiviteter for store og små. Her kunne en oppleve kortreist mat, mikrobryggerier, levende dyr, landbruksmaskiner, halmhopping, havets delikatesser, pølsefabrikk, hogstsimulator, kokebøker, forskningsstasjoner, bryllup, gårdsliv, klekking av kyllinger og traktorparade for barn.

Midt i matfatet.
Foto: Foto: Fylkesmannen i Hedmark

Fornøyde utstillere og besøkende

Utstillere og besøkende har gitt gode tilbakemeldinger. Målet nå er å skape en landsdekkende mat- og landbruksfestival. Fylkesmannen i Hedmark mener det er viktig at regionen har fått på plass en messe som «Midt i matfatet», og at dette bidrar til å bygge stolthet, omdømme og synliggjøre regionen som det spiskammeret vi er. Vi gleder oss til neste «Midt i matfatet» som er 18.-20 september i Vikingskipet på Hamar.

Kontakt: Turid Windjusveen Olsen, tlf. 62 55 12 31/907 71 326, e-post: fmhetwo@fylkesmannen.no

Fjellandbrukssatsingen i gang med tiltak

Gjennom Fjellandbrukssatsingen gis det støtte til flere kommunale landbruksprosjekt, der landbruksnæringen sammen med lokal forvaltning og myndigheter iverksetter tiltak og satsinger for utvikling av landbruksnæringen i kommunen.

Sammen med næringen, samvirkeorganisasjonene, forsknings- og utviklingsmiljøer, Storsteigen Vgs m. fl. er det også etablert og utviklet en rekke tilbud og tiltak for landbruksnæringen i hele regionen. Bønder i fjellregionen vil bl.a. få tilbud om individuell rådgivning for utvikling og forbedring av produksjonen på gården. Det vil også bli arrangert en rekke fagdager og kurs med utvalgte tema.

Fagsamling om driftsbygninger

Første store fagsamling gikk av stabelen 18. november med 190 fremmøtte bønder fra Fjellandbruksområdet i Hedmark og Sør-Trøndelag. Tittelen på samlinga var «Hvordan bygge rimelige driftsbygninger for ku, storfe og sau som ivaretar god dyrehelse og en god arbeidsplass for brukeren.»

Økt mjølk- og kjøttproduksjon er hovedfokus i satsingen
Økt mjølk- og kjøttproduksjon er hovedfokus i satsingen Foto: Karin Østigård

Besøkspool; Besøk andre bønder - bli inspirert og klok!

Det er mange dyktige bønder i Fjellregionen, og bønder kan ofte lære mest av hverandre! Fjellandbrukssatsingen etablerer derfor en «Besøkspool». Dette er en base bestående av 25 - 30 gårdsbruk i regionen der det er gjort gode valg på løsninger for drifta. Dette kan være til inspirasjon for andre bønder som ønsker å satse eller forbedre egen drift. Tema en ønsker å presentere i denne basen er bl.a.: Driftsbygninger i heltre, melkerobot, mjølkegrav, plansilo, mjølkeproduksjon på setra, konsept for framfôring av okser, talleløsninger, rimelige driftsbygninger, smarte ombygginger, ulike fôringssystemer, nydyrkinger, grøfteprosjekter m.m. Les mer om konsept og fjellandbrukssatsingen her. http://www.fylkesmannen.no/Hedmark/Landbruk-og-mat/Jordbruk/Fjellandbruk/

Kontakt: Jorunn Stubsjøen, tlf. 62 55 12 06/928 22 707 e-post: fmhejst@fylkesmannen.no

Bru til halv pris!

Skogsbilvegnettet i Hedmark er stort, rundt 12.000 km, og omfatter et betydelig antall bruer av varierende årgang og kvalitet. De fleste bruer på skogsbilveger er korte og relativt billige å bygge om. Holder ikke bruene mål teknisk og sikkerhetsmessig, kan betydelige områder i praksis bli utilgjengelig både i næringssammenheng og for allmenheten.

Fylkesmannen har tatt tak i denne utfordringen og prioritert ombygging av bruer de siste årene. Bruer får derfor maksimalt tilskudd, i praksis «bru til halv pris» for de som bygger om og moderniserer! Responsen har vært god, og et betydelig antall bruer er bygd om for å kunne tåle belastningen av moderne tømmertransport. Fylkesmannen ser dette som et viktig og kostnadseffektivt tiltak i moderniseringen av skogsbilvegnettet i Hedmark.

En viktig flaskehals er fjernet, nå kommer tømmerlasten fram!
Foto: Foto: Tore Holaker

Kontakt: Tore Holaker, tlf. 901 46 028 e-post: fmhetho@fylkesmannen.no

Hedmark satser på dataopplæring for bønder!

For bønder, som for andre næringsutøvere, blir det å beherske databruk viktigere og viktigere. Hedmark Bondelag og Fylkesmannen i Hedmark planlegger sammen med et konsulentfirma et tilbud om kompetanseheving i basiskunnskaper innen data. Kurstilbudet vil bli spesielt tilrettelagt for å møte bøndenes behov.

Det er mange utfordringer med å administrere egen gårdsdrift, og felles for alle er økende behov for å kunne mestre data. De fleste søknader skal nå skje digitalt, og fra neste år får vi også digital postkasse - og innen 2016 er alle statlige forvaltningsorgan pålagt å ta denne tjenesten i bruk.

Flere kommuner har allerede gjennomført slike kurs med gode erfaringer, og neste år vil det bli gjennomført kurs i alle regioner i fylket. Kursene planlegges og gjennomføres av landbruksforvaltningen i kommunene i samarbeid med konsulentfirmaet. Innholdet i kursene er bygget opp med en gjennomgang av grunnleggende tema - for deretter å benytte disse på aktuelle problemstillinger for bøndene: søking av informasjon i blant annet kart og eiendomsregistre, sikring av egne data, dokumenthåndtering og effektiv bruk av søknadsskjema etc.

Formålet er å gi bøndene en god plattform for mestring av de daglige digitale utfordringene. Opplæringen skal føre til at bøndene blir tryggere på egne ferdigheter og at egen administrasjon blir sikrere, mer effektiv og at kvaliteten på dette arbeidet øker.

Kontakt: Erik Ilseng, tlf. 62 55 12 31 e-post: fmheeil@fylkesmannen.no

Økt storfekjøttproduksjon gjennom nettverksbygging

Gjennom storfekjøttsatsingen i Hedmark vil det nå bli etablert fagnettverk for storfekjøttproduksjon i alle fire regionene i fylket. Dette skal øke fokuset, motivasjonen og kompetansen om produksjonen hos både produsenter og aktørene i den øvrige delen av verdikjeden.

I forarbeidet til satsingen pekte mange på viktigheten av gode produsentmiljøer for å opprettholde og øke produksjonen, men også på de store variasjonene en har i driftsresultater mellom produsenter. Med å etablere faglige og sosiale nettverk ønsker aktørene i storfekjøttsatsingen å bidra til å nå målet om 20 % økning i produksjonen innen 2020.

Flere steder i landet har storfekjøttprodusentene samlet seg for å møtes og få faglige oppdateringer. Det vi ønsker å oppnå i tillegg er at aktørene i resten av verdikjeden samles i nettverk. Disse regionale nettverkene skal være en arena for å;

  • diskutere aktuelle utfordringer og muligheter i produksjonen
  • sette i gang tiltak for å ta tak i de aktuelle utfordringene og mulighetene (f.eks. arrangere fagmøter)
  • bygge gode produsentmiljøer (faglig/sosialt)
  • koordinere aktørenes aktiviteter

Nettverket skal bestå av alle som på en eller annen måte er involvert i storfekjøttproduksjonen i regionen. Eksempel på typer aktører er varemottakere, vareleverandører, tjenesteleverandører, forvaltning og faglag. 

Kontakt: Vegard Urset, tlf. 62 55 12 24 e-post: fmhevur@fylkesmannen.no

Faglige og sosiale nettverk skal bidra til økt storfekjøttproduksjon
Foto: Foto: Vegard Urset