Historisk arkiv

Ny forskrift om produksjonstilskudd og avløsertilskudd i jordbruket

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Landbruks- og matdepartementet

Landbruks- og matdepartementet har i dag fastsatt ny forskrift om produksjonstilskudd og avløsertilskudd i jordbruket. Forskriften erstatter forskrift 22. mars 2002 nr. 283 om produksjonstilskudd i jord¬bruket og deler av forskrift 8. november 2006 nr. 1227 om tilskot til avløysing. I tillegg har departementet revidert teknisk jordbruksavtale for å harmonisere denne med den nye forskriften. Regelverket trer i kraft 1. januar 2015.

Forskriften er i det vesentlige lik det utkastet departementet sendte på høring den 9. juli 2014. Det er foretatt en rekke mindre presiseringer i ordlyden. I tillegg er det gjort følgende endringer:

  • Kravet om tilknytning til landbrukseiendom som vilkår for tilskudd er videreført.
  • Konsekvensene av manglende gjødslingsplan og sprøytejournal er justert – fra et absolutt vilkår for areal- og kulturlandskapstilskudd til et grunnlag for avkorting i tilskuddet.

  • Gå til forskrift, fastsettelsesbrev og teknisk jordbruksavtale