Historisk arkiv

Over 400 millioner bevilges til ny landbruksforskning

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Landbruks- og matdepartementet

Fondene for forskningsavgift på landbruksprodukter (FFL) og for forskningsmidler over Jordbruksavtalen (JA) har innvilget 126,4 millioner kroner til nye forskningsprosjekter innen landbruket. I tillegg tildeler nå Forskningsrådet rundt 280 millioner til prosjekter på frukt/bær, skog/tre og bioøkonomi.

- Landbruket er en kunnskapsintensiv næring. Forskning og innovasjon er en forutsetning for at Regjeringen skal lykkes med å utvikle norsk landbruk til å bli mer lønnsomt og effektiv, sier landbruks- og matminister Sylvi Listhaug.

Styrene i Fondet for forskningsavgift på landbruksprodukter (FFL) og for forskningsmidler over Jordbruksavtalen (JA) har innvilget midler til 32 nye forskningsprosjekter. 85,2 millioner er fordelt til forskning eller såkalt Kompetanseprosjekt med næringsmedvirkning (KPN), 37,9 millioner til Innovasjonsprosjekter for næringslivet (IPN). I tillegg er det innvilget 3,3 millioner kroner til utrednings- og forskningsprosjekter.
Tema for årets utlysning var områdene:

 • Økt bærekraftig matproduksjon med norske ressurser
 • Trygg norsk mat med høy kvalitet
 • Konkurransekraft i hele verdikjeden gjennom utvikling og bruk av teknologi for norske forhold
   
 • Mer om prosjektene hos Landbruksdirektoratet

14 nye innovasjonsprosjekter skal støtte opp om innovativt næringsliv
Styret for forskningsprogrammet BIONÆR - Bærekraftig verdiskaping i mat- og biobaserte næringer – i Norges forskningsråd har innvilget 14 nye innovasjonsprosjekter. Totalt ble det bevilget 64,7 millioner kroner til disse prosjektene. Det var stor tematisk spredning, men et visst tyngdepunkt på frukt/bær og skog/tre.

Forskning.
Over 400 millioner bevilges til ny landbruksforskning. Foto: Torbjørn Tandberg Foto: Foto: Torbjørn Tandberg

Syv nye forskningprosjekter innen bioøkonomi

Styret for forskningsprogrammet BIONÆR har også innvilget syv nye forskerprosjekter med start i 2015. Til sammen er 218 millioner kroner fordelt til forskerprosjekter over prosjektperioden på 4 år. Prosjektene skal gjennom forskning som utvikler ulike deler av bioøkonomien, bidra til å løse utfordringer for næringene og samfunnet.

Prosjektene skal studere:

 • Nye verktøy innenfor integrert plantevern i korn, epler og jordbær.
 • Bærekraftig og økt verdiskaping fra norsk ull - brukerinvolvering i innovasjon og muligheter i markedet.
 • Industrielle og forvaltningsmessige utfordringer og muligheter for industri relatert til organisk avfall fra ulike sektorer innenfor bioøkonomien.
 • En overgang til "smart" bioøkonomi. Foresight, forskning og innovasjon skal bidra til å finne forankring og retning i norsk bioøkonomi.
 • Bioraffinering og nedbryting av lignocellulose for nye og lønnsomme trebaserte produkter.
 • Hemicellulosebaserte oligosakkarider fra trevirke til "prebiotics", en stor mulighet for å utnytte ikke-spiselig biomasse som råvare til prebiotics for dyr og mennesker.
 • Makroalger som nye marine råvarer for menneskeføde og som husdyrfôr. Ulike arter av tang og tare, alle med betydelig potensial for kommersiell dyrking i Norge, i tillegg til gode råvarekvaliteter, vil bli evaluert som alternative kilder for protein og energi i dyrefôr, og som menneskeføde med helseeffekter.
   
 • Mer om forskerprosjektene hos Forskningsrådet