Historisk arkiv

Akershus er Norges kornkammer

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Landbruks- og matdepartementet

Arealbarometer for Akershus 2014

Ingen andre fylker har mer kornareal enn Akershus. Utbygging til bolig, næring og samferdsel legger imidlertid press på jordbruksarealene.

Ingen andre fylker har mer kornareal enn Akershus. Utbygging til bolig, næring og samferdsel legger imidlertid press på jordbruksarealene.  

Moer i Ås kommune, Akershus
Moer i Ås kommune, Akershus (Foto: © Oskar Puschmann/Skog og landskap)

Arealer brukt til innmarksbeite og grovfôrproduksjon har økt de siste 10 årene. Det har også arealer til poteter, frukt og bær. I samme periode har antall foretak på alle disse produksjonene gått ned. 

Det aller meste av jordbruksarealet i Akershus er det som kalles fulldyrka jord. Fulldyrka jord er arealer som er dyrka til vanlig pløyedybde, som kan brukes til åkervekster og eng, og som kan fornyes ved pløying. 

Kulturlandskapet

Store tun med mange hus og alleer er typisk for kulturlandskapet i Akershus.Sammen med Østfold er Akershus det fylket som i snitt har de største jordstykkene i landet.  

Aarealbarometer for hele landet

Norsk institutt for skog og landskap har utviklet en serie med arealbarometre for alle landets fylker. Arealbarometeret illustrerer hvor mye som finnes av ulike arealtyper i de enkelte fylkene. I tillegg synliggjøres hva arealene brukes til og strukturendringer i landbruket. Arealbarometeret ser lokale arealressurser i et nasjonalt og globalt lys.

Norsk institutt for skog og landskap er et nasjonalt institutt for kunnskap om arealressurser. Instituttet formidler kunnskap til myndigheter, næringsliv og allmennhet for å sikre bærekraftig forvaltning og verdiskapning knyttet til arealressursene. Norsk institutt for skog og landskap er organisert under Landbruks- og matdepartementet.