Historisk arkiv

Grovfor dominerer jordbruket i Nordland

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Landbruks- og matdepartementet

Arealbarometer for Nordland 2014

Jordbruksarealet utgjør to prosent av arealet i Nordland. Det meste av dette arealet som er i drift, hele 81 prosent, blir brukt til grovfôrproduksjon, mens 18 prosent brukes til innmarksbeite. Fylket har vært gjennom en kraftig strukturendring. Produksjonen er likevel opprettholdt på vesentlig færre bruk.

Kjelvik Ørnes Engan Sørfold, Nordland
Kjelvik Ørnes Engan Sørfold, Nordland (Foto: © Oskar Puschmann/Skog og landskap)

Det aller meste av jordbruksarealet i Nordland er det som kalles fulldyrka jord. Fulldyrka jord er arealer som er dyrka til vanlig pløyedybde, som kan brukes til åkervekster og eng, og som kan fornyes ved pløying. 

Avhengig av både store og små bruk

Landbruket i Nordland er ei viktig næring både for enkeltkommuner og for fylket som helhet. Forhold som matproduksjon, bosetting og sysselsetting er sentrale stikkord i en slik sammenheng. 

De siste årene har landbruket i Nordland fylke vært gjennom en kraftig strukturendring. Produksjonen er i stor grad opprettholdt på vesentlig færre bruk.  Det ei stor utfordring at eiendomsstrukturen ikke endres i takt med bruksstrukturen. Dette fører til en betydelig andel leiejord, spesielt hos de som har bygd ut større bruk. I mange områder av Nordland er det av arealmessige årsaker heller ikke mulig å øke størrelsen.

Kulturlandskapet

Gårdsdammer, bekker og grøfter er typisk for kulturlandskapet i Nordland. Jordstykkstørrelse i Nordland ligger i snitt under landsnittet, men det er stor variasjon innad i fylket. Jordstykkestørrelsen er betydelig større i de sørlige delene av fylket enn i nord.

Aarealbarometer for hele landet

Norsk institutt for skog og landskap har utviklet en serie med arealbarometre for alle landets fylker. Arealbarometeret illustrerer hvor mye som finnes av ulike arealtyper i de enkelte fylkene. I tillegg synliggjøres hva arealene brukes til og strukturendringer i landbruket. Arealbarometeret ser lokale arealressurser i et nasjonalt og globalt lys.

Norsk institutt for skog og landskap er et nasjonalt institutt for kunnskap om arealressurser. Instituttet formidler kunnskap til myndigheter, næringsliv og allmennhet for å sikre bærekraftig forvaltning og verdiskapning knyttet til arealressursene. Norsk institutt for skog og landskap er organisert under Landbruks- og matdepartementet.