Historisk arkiv

Hedmark er 50 prosent skog

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Landbruks- og matdepartementet

Arealbarometer for Hedmark 2014

I Norge er det totalt 11 282 000 dekar jordbruksareal og drøyt ti prosent av dette befinner seg i Hedmark. Andre fylker med mindre totalareal har en høyere andel jordbruksareal, men ingen andre fylker har mer jordbruksareal i dekar.

I Norge er det totalt 11 282 000 dekar jordbruksareal og drøyt ti prosent av dette befinner seg i Hedmark. Andre fylker med mindre totalareal har en høyere andel jordbruksareal, men ingen andre fylker har mer jordbruksareal i dekar. 

Vollan-Kvikne i Tynset kommune, Hedmark.
Vollan-Kvikne i Tynset kommune, Hedmark. (Foto: © Oskar Puschmann/Skog og landskap)

Arealer brukt til innmarksbeite og grovfôrproduksjon har økt noe de siste 10 årene. Det har også arealer til grønnsaksproduksjon. I samme periode har antall foretak på alle disse produksjonene gått ned.

Det aller meste av jordbruksarealet i Hedmark er det som kalles fulldyrka jord. Fulldyrka jord er arealer som er dyrka til vanlig pløyedybde, som kan brukes til åkervekster og eng, og som kan fornyes ved pløying. 

Hedmark – fylket med mest jordbruksareal

Jord- og skogbruksarealene i Hedmark gir grunnlag for hele 11 prosent av samlet verdiskaping og 16 prosent av samlet sysselsetting i fylket. 

Landbruksarealene brukes stort sett aktivt og holdes i god hevd, selv om det også er utfordringer i enkelte områder.

Hver tredje tømmerstokk som ble avvirket i Norge i 2013 var fra Hedmark, selv om fylket har «kun» 20 prosent av landets skogareal.  

Kulturlandskapet

Mange gårdsdammer og lange alleer og trerekker langs vei, er typisk for kulturlandskapet i Hedmark. Jordstykkene er i snitt relativt store, men de klart større i lavlandbygdene enn lenger nordover i fylket.  

Aarealbarometer for hele landet

Norsk institutt for skog og landskap har utviklet en serie med arealbarometre for alle landets fylker. Arealbarometeret illustrerer hvor mye som finnes av ulike arealtyper i de enkelte fylkene. I tillegg synliggjøres hva arealene brukes til og strukturendringer i landbruket. Arealbarometeret ser lokale arealressurser i et nasjonalt og globalt lys.

Norsk institutt for skog og landskap er et nasjonalt institutt for kunnskap om arealressurser. Instituttet formidler kunnskap til myndigheter, næringsliv og allmennhet for å sikre bærekraftig forvaltning og verdiskapning knyttet til arealressursene. Norsk institutt for skog og landskap er organisert under Landbruks- og matdepartementet.