Historisk arkiv

Høy andel jordbruksareal i Rogaland

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Landbruks- og matdepartementet

Arealbarometer for Rogaland 2014

Rogaland er blant de fylkene i landet med mest jordbruksareal i dekar, etter Hedmark og Oppland. Mye av den beste matjorda i landet ligger på Jæren, hvor det også er stort utbyggingspress. Grovfôr er den dominerende produksjonen.

Bru i Rennesøy kommune, Rogaland
Bru i Rennesøy kommune, Rogaland (Foto: © Oskar Puschmann/Skog og landskap)

Arealet til grovfôrproduksjon og innmarksbeite har økt noe de siste 10 årene. Det har også vært en økning i areal til grønnsaksproduksjon.

Drøyt halvparten av jordbruksarealet i Rogaland er det som kalles fulldyrka jord. Fulldyrka jord er arealer som er dyrka til vanlig pløyedybde, som kan brukes til åkervekster og eng, og som kan fornyes ved pløying.

Rogaland har også mye innmarksbeite, arealer med sterkt kulturpreg som kan benyttes til beite, men ikke høstes maskinelt.

Størst press på den beste matjorda

Mye av den beste matjorda i landet ligger på Jæren, som også er et pressområde med høg befolkningsvekst og stort behov for areal til andre formål. 

Rogaland ligger på topp på lista over nedbygging av jordbruksareal. 

Kulturlandskapet

Steingjerder er typisk for kulturlandskapet i Rogaland, det er også relativt mange steinrøyser i fylket. Til tross for alle steingjerdene, ligger jordstykkestørrelsen i Rogaland rett oppunder gjennomsnittet i landet.

Aarealbarometer for hele landet

Norsk institutt for skog og landskap har utviklet en serie med arealbarometre for alle landets fylker. Arealbarometeret illustrerer hvor mye som finnes av ulike arealtyper i de enkelte fylkene. I tillegg synliggjøres hva arealene brukes til og strukturendringer i landbruket. Arealbarometeret ser lokale arealressurser i et nasjonalt og globalt lys.

Norsk institutt for skog og landskap er et nasjonalt institutt for kunnskap om arealressurser. Instituttet formidler kunnskap til myndigheter, næringsliv og allmennhet for å sikre bærekraftig forvaltning og verdiskapning knyttet til arealressursene. Norsk institutt for skog og landskap er organisert under Landbruks- og matdepartementet.