Historisk arkiv

Husdyrnæring viktig i Sogn og Fjordane

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Landbruks- og matdepartementet

Arealbarometer for Sogn og Fjordane 2014

I Sogn og Fjordane er tre prosent av arealet jordbruksareal. Husdyrnæringa er viktig for landbruket i fylket, det meste av jordbruksarealet i drift brukes til grovfôrproduksjon og beite.

I Sogn og Fjordane er tre prosent av arealet jordbruksareal. Husdyrnæringa er viktig for landbruket i fylket, det meste av jordbruksarealet i drift brukes til grovfôrproduksjon og beite. 

Eggum i Sogndal kommune, Sogn og Fjordane.
Eggum i Sogndal kommune, Sogn og Fjordane. (Foto: © Oskar Puschmann/Skog og landskap)

I Sogn og Fjordane er om lag halvparten av jordbruksarealet det som kalles fulldyrka jord. Fulldyrka jord er arealer som er dyrka til vanlig pløyedybde, som kan brukes til åkervekster og eng, og som kan fornyes ved pløying.  

Det er også mye innmarksbeite i Sogn og Fjordane. Dette er arealer med sterkt kulturpreg som kan benyttes til beite, men ikke høstes maskinelt. 

Husdyr og bær

Landbruket i Sogn og Fjordane står for nesten 5 prosent av sysselsettingen i fylket. Fylket har en relativt stor del av den samlede landbruksproduksjonen og har store foredlingsbedrifter, både innen melk, kjøtt, frukt og bær. 

I Sogn og Fjordane er husdyrproduksjon viktig. Det er en stor melkeproduksjon og i tillegg er geitemelkproduksjonen nest størst i landet. Fylket står for om lag 75 prosent av bringebærene og nesten halvparten av morellproduksjonen i landet.

Småskalalandbruket i fylket gir grunnlag for lokal foredling, opplevelser og reiseliv som også er en viktig del av bygdenæringene. 

Kulturlandskapet

Veier, åkerholmer, steingjerder, steinrøyser som stykker opp jordbruksarealet, er typisk for kulturlandskapet i Sogn og Fjordane. Som store deler av Vestlandet så er fylket dominert av bruk med små tun med relativt få bygninger. Sogn og Fjordane har et jordbruk med relativt små jordstykker. 

Aarealbarometer for hele landet

Norsk institutt for skog og landskap har utviklet en serie med arealbarometre for alle landets fylker. Arealbarometeret illustrerer hvor mye som finnes av ulike arealtyper i de enkelte fylkene. I tillegg synliggjøres hva arealene brukes til og strukturendringer i landbruket. Arealbarometeret ser lokale arealressurser i et nasjonalt og globalt lys.

Norsk institutt for skog og landskap er et nasjonalt institutt for kunnskap om arealressurser. Instituttet formidler kunnskap til myndigheter, næringsliv og allmennhet for å sikre bærekraftig forvaltning og verdiskapning knyttet til arealressursene. Norsk institutt for skog og landskap er organisert under Landbruks- og matdepartementet.