Historisk arkiv

Ikke mer å dyrke opp i Sør-Trøndelag

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Landbruks- og matdepartementet

Arealbarometer for Sør-Trøndelag 2014

I Sør-Trøndelag utgjør jordbruksarealet fem prosent av fylket. Det dyrkes korn på 23 prosent av arealet i drift. Nesten alt areal egnet til matkornproduksjon i fylket er allerede dyrket opp. Grovfôr er imidlertid den dominerende produksjonen.

Kornåker før storm. Gimsan i Melhus kommune, Sør-Trøndelag
Kornåker før storm. Gimsan i Melhus kommune, Sør-Trøndelag (Foto: © Oskar Puschmann/Skog og landskap)

Det aller meste av jordbruksarealet i Sør-Trøndelag er det som kalles fulldyrka jord. Fulldyrka jord er arealer som er dyrka til vanlig pløyedybde, som kan brukes til åkervekster og eng, og som kan fornyes ved pløying. 

Ikke mer å dyrke opp

Omtrent alt areal egna til matkornproduksjon er i bruk i dag. Det er ikke noe mer å dyrke opp til dette formålet i Sør-Trøndelag. Fylket har også en høy andel med produktiv skog. Mye av denne skogen ligger imidlertid i bratt og uveisomt terreng. 

Antallet aktive gårdbrukere har også gått ned i Sør-Trøndelag. På tross av nedgangen i antall bønder blir jordbruksarealet og produksjonen i stor grad opprettholdt. 

Kulturlandskapet

Steinrøyser, åkerholmer, bekker, gårdsdammer, grøfter og elver bidrar til å stykke opp jordbrukslandskapet, men jordstykkene i Sør-Trøndelag er i snitt litt større enn landssnittet.

Aarealbarometer for hele landet

Norsk institutt for skog og landskap har utviklet en serie med arealbarometre for alle landets fylker. Arealbarometeret illustrerer hvor mye som finnes av ulike arealtyper i de enkelte fylkene. I tillegg synliggjøres hva arealene brukes til og strukturendringer i landbruket. Arealbarometeret ser lokale arealressurser i et nasjonalt og globalt lys.

Norsk institutt for skog og landskap er et nasjonalt institutt for kunnskap om arealressurser. Instituttet formidler kunnskap til myndigheter, næringsliv og allmennhet for å sikre bærekraftig forvaltning og verdiskapning knyttet til arealressursene. Norsk institutt for skog og landskap er organisert under Landbruks- og matdepartementet.