Historisk arkiv

Kornproduksjon dominerer i Vestfold

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Landbruks- og matdepartementet

Arealbarometer for Vestfold 2014

Jordbruksarealet utgjør 20 prosent av Vestfold i dag, men det er under stort utbyggingspress. Andre fylker har større jordbruksareal, men bare i Vestfold og Østfold er tettheten av jordbruksareal så høy.

Jordbruksarealet utgjør 20 prosent av Vestfold i dag, men det er under stort utbyggingspress. Andre fylker har større jordbruksareal, men bare i Vestfold og Østfold er tettheten av jordbruksareal så høy.  

Andebu i Andebu kommune, Vestfold
Andebu i Andebu kommune, Vestfold (Foto: © Oskar Puschmann/Skog og landskap)

Kornproduksjonen er synkende, mens grovfôrproduksjonen har økt de siste 10 årene. I landssammenheng er Vestfold også en stor grønnsaks- og bærprodusent.

Det aller meste av jordbruksarealet i Vestfold er det som kalles fulldyrka jord. Fulldyrka jord er arealer som er dyrka til vanlig pløyedybde, som kan brukes til åkervekster og eng, og som kan fornyes ved pløying. 

Jordbruksarealer under press

De siste årene har landbruket i Vestfold fylke utviklet seg mot færre og større driftsenheter. Andelen leiejord er økende.

I Vestfold ligger byene og bygdesentrene omkranset av de beste jordbruksarealene, med samferdselsårer som vei og jernbane som bindeledd. Det skaper sterkt press på arealer for utbygging. 

Fra 1991 til i dag er det omdisponert 14 000 daa jordbruksareal i Vestfold. Det utgjør 3,3 prosent av jordbruksarealet. Kommunene er i dag flinkere til å ta hensyn til dyrka jord, og årlig nedbygging er redusert de siste årene.

Kulturlandskapet

Store tun, trerekker og alléer er typisk for kulturlandskapet i Vestfold. Mesteparten av arealet i Vestfold som går ut av drift eller kommer inn i drift er fulldyrka jord. Dette skiller Vestfold fra andre fylker.

Aarealbarometer for hele landet

Norsk institutt for skog og landskap har utviklet en serie med arealbarometre for alle landets fylker. Arealbarometeret illustrerer hvor mye som finnes av ulike arealtyper i de enkelte fylkene. I tillegg synliggjøres hva arealene brukes til og strukturendringer i landbruket. Arealbarometeret ser lokale arealressurser i et nasjonalt og globalt lys.

Norsk institutt for skog og landskap er et nasjonalt institutt for kunnskap om arealressurser. Instituttet formidler kunnskap til myndigheter, næringsliv og allmennhet for å sikre bærekraftig forvaltning og verdiskapning knyttet til arealressursene. Norsk institutt for skog og landskap er organisert under Landbruks- og matdepartementet.