Historisk arkiv

Møre og Romsdal består av 4,5 prosent jordbruksareal

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Landbruks- og matdepartementet

Arealbarometer for Møre og Romsdal 2014

Jordbruksarealene i Møre og Romsdal er fragmentert. Totalt sett har arealet gått ned, men samtidig er det mange gårdbrukere som satser friskt. Økt andel leiejord gir utfordringer. Grovfôr er den dominerende produksjonen. Hele 80 prosent av jordbruksarealet i drift blir brukt til grovfôrproduksjon.

Runde i Herøy kommune, Møre og Romsdal.
Runde i Herøy kommune, Møre og Romsdal. (Foto: © Oskar Puschmann/Skog og landskap)

Det aller meste av jordbruksarealet i Møre og Romsdal er det som kalles fulldyrka jord. Fulldyrka jord er arealer som er dyrka til vanlig pløyedybde, som kan brukes til åkervekster og eng, og som kan fornyes ved pløying.

Møre og Romsdal har også noe innmarksbeite. Dette er arealer med sterkt kulturpreg som kan benyttes til beite, men ikke høstes maskinelt. 

Offensiv landbruksnæring

De siste årene har landbruket i Møre og Romsdal gått gjennom store forandringer. Jordbruksarealet går totalt sett ned, men samtidig er det mange melkeprodusenter som satser friskt. Halvparten av jordbruksarealet er leiejord, og andelen øker. 

Kulturlandskapet

Steingjerder og steinrøyser er typisk for jordbrukets kulturlandskap i Møre og Romsdal. Størrelsen på jordstykkene er relativt små, sammenlignet med resten av landet.

Aarealbarometer for hele landet

Norsk institutt for skog og landskap har utviklet en serie med arealbarometre for alle landets fylker. Arealbarometeret illustrerer hvor mye som finnes av ulike arealtyper i de enkelte fylkene. I tillegg synliggjøres hva arealene brukes til og strukturendringer i landbruket. Arealbarometeret ser lokale arealressurser i et nasjonalt og globalt lys.

Norsk institutt for skog og landskap er et nasjonalt institutt for kunnskap om arealressurser. Instituttet formidler kunnskap til myndigheter, næringsliv og allmennhet for å sikre bærekraftig forvaltning og verdiskapning knyttet til arealressursene. Norsk institutt for skog og landskap er organisert under Landbruks- og matdepartementet.