Historisk arkiv

Oppland er fylket med flest dyr på utmarksbeite

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Landbruks- og matdepartementet

Arealbarometer for Oppland 2014

I Norge er det totalt 11 282 000 dekar jordbruksareal og i underkant av ti prosent av dette befinner seg i Hedmark. Andre fylker med mindre totalareal har en høyere andel jordbruksareal, men Oppland er sammen med Hedmark og Rogaland de fylkene som har mest jordbruksareal i dekar.

I Norge er det totalt 11 282 000 dekar jordbruksareal og i underkant av ti prosent av dette befinner seg i Hedmark. Andre fylker med mindre totalareal har en høyere andel jordbruksareal, men Oppland er sammen med Hedmark og Rogaland de fylkene som har mest jordbruksareal i dekar. 

 

Hollaker i Lesja kommune, Oppland
Hollaker i Lesja kommune, Oppland. (Foto: © Oskar Puschmann/Skog og landskap)

Det er grovfôr som er dominerende. Hele 62 prosent av jordbruksarealet i drift blir brukt til grovfôrproduksjon, mens nærmere 20 prosent er brukt til kornproduksjon.

Det aller meste av jordbruksarealet i Oppland er det som kalles fulldyrka jord. Fulldyrka jord er arealer som er dyrka til vanlig pløyedybde, som kan brukes til åkervekster og eng, og som kan fornyes ved pløying.

I tillegg er det også noe innmarksbeite, arealer med sterkt kulturpreg som kan benyttes til beite, men ikke høstes maskinelt.

Nesten all dyrka jord i drift

De siste 10 årene har antall landbruksforetak i Oppland blitt redusert med om lag 18 prosent. Til tross for denne utviklingen er nærmest all dyrka jord i drift. 

Hele 80 prosent av Oppland ligger høyere enn 600 meter over havet. Fylket har derfor lite areal som er godt egnet for korndyrking. Om lag 95 prosent av arealet i fylket er utmark. Til tross for at Oppland er det fylket som har flest dyr i utmarka, viser undersøkelser at det fortsatt er store ubrukte ressurser for produksjon av mat. Tamreindrifta bidrar også til et levende landbruk i fylket gjennom beitebruk i kjente fjellområder som Jotunheimen. 

Kulturlandskapet

Med både fjellbygder, skogbygder og lavlandsbygder er det stor variasjon innad i fylket. I mange områder er det mye stein og forekomsten av steinrøyser er høy.

Aarealbarometer for hele landet

Norsk institutt for skog og landskap har utviklet en serie med arealbarometre for alle landets fylker. Arealbarometeret illustrerer hvor mye som finnes av ulike arealtyper i de enkelte fylkene. I tillegg synliggjøres hva arealene brukes til og strukturendringer i landbruket. Arealbarometeret ser lokale arealressurser i et nasjonalt og globalt lys.

Norsk institutt for skog og landskap er et nasjonalt institutt for kunnskap om arealressurser. Instituttet formidler kunnskap til myndigheter, næringsliv og allmennhet for å sikre bærekraftig forvaltning og verdiskapning knyttet til arealressursene. Norsk institutt for skog og landskap er organisert under Landbruks- og matdepartementet.