Historisk arkiv

Småskalalandbruk preger Vest-Agder

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Landbruks- og matdepartementet

Arealbarometer for Vest-Agder 2014

Drøyt tre prosent av landarealet i fylket er jordbruksareal, og det satses på produksjon av melk, sau og storfekjøtt. Grovfôr er den dominerende produksjonen. Aktiviteten i skogbruket i Vest-Agder er høy og økende, mye på grunn av skogreisingen for 50 – 70 år siden. I 2013 ble det satt ny hogstrekord med hele 270 000 m3 tømmer inkludert ved.

Drøyt tre prosent av landarealet i fylket er jordbruksareal, og det satses på produksjon av melk, sau og storfekjøtt. Grovfôr er den dominerende produksjonen. Aktiviteten i skogbruket i Vest-Agder er høy og økende, mye på grunn av skogreisingen for 50 – 70 år siden. I 2013 ble det satt ny hogstrekord med hele 270 000 m3 tømmer inkludert ved.

Lista i Farsund kommune, Vest-Agder
Lista i Farsund kommune, Vest-Agder. (Foto: © Oskar Puschmann/Skog og landskap)

Det aller meste av jordbruksarealet i Vest-Agder er det som kalles fulldyrka jord. Fulldyrka jord er arealer som er dyrka til vanlig pløyedybde, som kan brukes til åkervekster og eng, og som kan fornyes ved pløying.

I tillegg er det også noe innmarksbeite, arealer med sterkt kulturpreg, som kan benyttes til beite, men ikke høstes maskinelt. 

Større melke- og sauebruk også i Vest-Agder

Utviklingen i landbruket i Vest-Agder er preget av rask endring og motstridende trender. Det er et utpreget småskala landbruk, og et småkupert og skrint terreng som ikke tilbyr større sammenhengende jordarealer. 

Det gjennomføres store investeringer for framtida spesielt innen melk, sau og storfekjøtt basert på lokalt grovfôr. De fleste investeringene skjer på enheter som er klart større enn tidligere. Samtidig fortsetter fylket å være i front i nedgangen i antall landbruksbedrifter. Leiejordsandelen er svært høy – 60 prosent og mer i mange områder. 

Satser også på bær og juletre

Selv om graset dominerer, har Vest-Agder områder med svært god jord og et klima som er spesielt godt egnet til hagebruk. Produksjonen av potet har gått opp, og søtkirsebær og bringebær er økende og viser ofte god lønnsomhet. Juletre er også en produksjon i framgang, med betydelige investeringer.  

Aarealbarometer for hele landet

Norsk institutt for skog og landskap har utviklet en serie med arealbarometre for alle landets fylker. Arealbarometeret illustrerer hvor mye som finnes av ulike arealtyper i de enkelte fylkene. I tillegg synliggjøres hva arealene brukes til og strukturendringer i landbruket. Arealbarometeret ser lokale arealressurser i et nasjonalt og globalt lys.

Norsk institutt for skog og landskap er et nasjonalt institutt for kunnskap om arealressurser. Instituttet formidler kunnskap til myndigheter, næringsliv og allmennhet for å sikre bærekraftig forvaltning og verdiskapning knyttet til arealressursene. Norsk institutt for skog og landskap er organisert under Landbruks- og matdepartementet.