Historisk arkiv

To prosent av Telemark er jordbruksareal

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Landbruks- og matdepartementet

Arealbarometer for Telemark 2014

I Telemark er det grovfôr som er den dominerende produksjonen. Arealet til grovfôrproduksjon og innmarksbeite har økt noe de siste 10 årene. Det har også vært en økning i areal til grønnsaksproduksjon.

Nissedal i Telemark.
Nissedal i Telemark. (Foto: © Oskar Puschmann/Skog og landskap)

Det aller meste av jordbruksarealet i Telemark er det som kalles fulldyrka jord. Fulldyrka jord er arealer som er dyrka til vanlig pløyedybde, som kan brukes til åkervekster og eng, og som kan fornyes ved pløying. 

Store forandringer   

Det har vært store forandringer i landbruket i fylket siden årtusenskiftet. Færre bruk, jordbruksareal som i økende grad blir bruk til grasproduksjon. 

Kulturlandskapet

Mange hus på tuna og relativt mange steinrøyser, er typisk for kulturlandskapet i Telemark. Jordstykkestørrelsen ligger litt under landsnittet. Fylket har færrest åkerholmer per dekar fulldyrket jord.

Aarealbarometer for hele landet

Norsk institutt for skog og landskap har utviklet en serie med arealbarometre for alle landets fylker. Arealbarometeret illustrerer hvor mye som finnes av ulike arealtyper i de enkelte fylkene. I tillegg synliggjøres hva arealene brukes til og strukturendringer i landbruket. Arealbarometeret ser lokale arealressurser i et nasjonalt og globalt lys.

Norsk institutt for skog og landskap er et nasjonalt institutt for kunnskap om arealressurser. Instituttet formidler kunnskap til myndigheter, næringsliv og allmennhet for å sikre bærekraftig forvaltning og verdiskapning knyttet til arealressursene. Norsk institutt for skog og landskap er organisert under Landbruks- og matdepartementet.