Historisk arkiv

Søreide skole Bergen

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Landbruks- og matdepartementet

Nye Søreide skole ligger på veien fra Flesland til Bergen og er en fleksibel arealskole som huser 600 elever fra 1. til 7. trinn fordelt på 3 hoveddeler med felles område mellom hver del. I tillegg til en flerbrukshall og baser til de ulike klassetrinnene inneholder bygget kjøkken, bibliotek, verksted, musikk- og formingsrom.

Nye Søreide skole ligger på veien fra Flesland til Bergen og er en fleksibel arealskole som huser 600 elever fra 1. til 7. trinn fordelt på 3 hoveddeler med felles område mellom hver del. I tillegg til en flerbrukshall og baser til de ulike klassetrinnene inneholder bygget kjøkken, bibliotek, verksted, musikk- og formingsrom. 

- Europas fineste skole, sier rektor Atle Myking stolt om flunkende nye Søreide skole. 

Skolen er bygget som en konstruksjon av tre og lavkarbonbetong. Dette bidrar til at klimagassutslipp fra bygningsmaterialene nesten halveres. 

Prosjektet er organisert som OPS (Offentlig-Privat-samarbeid). Dette betyr at Skanska i tillegg til å bygge bygget, skal eie og drifte det i 25 år, mens Bergen kommune er leietaker og overtar bygget etter denne perioden. 

Prosjektet er med i "Tid for Tre", et delprogram under Framtidens byer som stiller krav til 50 prosent reduksjon av samlet klimagassutslipp fra energibruk, materialbruk og transport i drift sammenlignet med dagens praksis. Fordi det i "Tid for Tre" er et sterkt fokus på bruk av tre som hovedmateriale, ble det allerede i skisseprosjektet for Nye Søreide skole lagt inn mye tre i bæring, dekker og vegger. 

- Den nye skolen er et slott. Jeg har sett utallige skolebygg i mange land og mange fine skolehus. Men dette er Europas fineste skole, mener rektor Atle Myking.

Nye Søreide skole
Nye Søreide skole. (Arkitekt/Illustrasjon: Asplan Viak. Entreprenør: Skanska)

Tømmer er et fornybart råstoff og trematerialer har et stort bruksområde. Skogindustrien mer enn ti-dobler verdien av tømmerstokken når den foredles. Alt som kan lages av olje kan lages av tre. Aktiv skjøtsel av skogarealene og bruk av tømmer bidrar også til å redusere innholdet av karbon i atmosfæren. 

- Et aktivt skogbruk gir fornybart råstoff i form av blant annet bygningsmaterialer. Vi bør bruke mest mulig av tømmeret i skogen til å bygge flotte og miljøvennlige bolighus, forretningsbygg og broer. Det er en mer bærekraftig bruk av skogen enn å la den stå og råtne på rot, sier landbruks- og matminister Sylvi Listhaug. - Bruk av tre i nye byggeprosjekter, slik vi nå ser konkrete eksempler på landet rundt, er bra for verdiskaping, bosetting og miljø, sier Listhaug. 

Regjeringens tresatsing er organisert i Innovasjon Norge. Målet med satsingen er at bruken av tre skal øke i Norge, og bidra til mer verdiskaping i trebearbeidende bedrifter i hele landet.