Historisk arkiv

Foreløpige tilrådninger fra SKOG22

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Landbruks- og matdepartementet

De foreløpige tilrådningene fra strategigruppen i SKOG22 tar for seg områder som transport og logistikk, skatt og avgifter, miljø og klima, samt forskning og innovasjon.

Regjeringen inviterte høsten 2013 skognæringen til å utvikle en helhetlig nasjonal strategi som skal peke på hvordan skognæringen kan utvikle seg til en bærekraftig og konkurransekraftig næring på kort og lang sikt. Dette omfatter både det næringen selv må gjøre og det myndighetene kan bidra med.

Arbeidet er i full gang og skal avsluttes i løpet av 2014. I henhold til mandatet for arbeidet skal SKOG22 gi noen "foreløpige tilrådinger" på kort sikt.

Skognæringen opererer i et globalt marked med sterk internasjonal konkurranse – også på hjemmemarkedet. SKOG22 vil som en overordnet prioritering legge vekt på at skognæringens vilkår må være forutsigbare og langsiktige, og at stabil makroøkonomisk politikk er sentralt. Skognæringen satser selv på utvikling og investerer for å sikre langsiktig verdiskaping basert på norsk råstoff.

Flesberg tømmerterminal.
De foreløpige tilrådningene fra strategigruppen i SKOG22 tar for seg områder som transport og logistikk, skatt og avgifter, miljø og klima, samt forskning og innovasjon. (Foto: Helge Nordby)