Historisk arkiv

Barkbilleovervåkingen 2013

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Landbruks- og matdepartementet

I 2013 ble det registrert nedgang i antall barkbiller i forhold til fjoråret. Likevel er det grunn til å være på vakt.

Granbarkbillen er hele tiden til stede i skogen. Den er et av få insekter i Norge som er i stand til å drepe levende grantrær i stort antall. Dette gjør den til en nøkkelart både økonomisk og økologisk. Granbarkbillen utnytter kun gran, og angriper ikke furu eller andre treslag.

Nedgangen for de fleste områdene i 2013 skyldes trolig at en våt og kjølig forsommer har gitt ugunstige betingelser for billenes flukt og formering, men også at en ugunstig fjorårssesong har gitt færre overvintrende biller. Dessuten kan langvarig frost med dype tele ha økt billedødeligheten i løpet av vinteren 2012/2013.

På vakt
Lokale forekomster av vindfellinger høsten 2013 tilsier at det er grunn til å være på vakt i 2014.

– Situasjonen kan raskt endre seg dersom billene får anledning til å formere seg i vindfall i løpet av en tørr og varm sommer, sier seniorforsker Bjørn Økland ved Skog og landskap.

Det anbefales derfor å være særlig på vakt i områder med uryddet vindfall, store billefangster og forekomst av barkbilledrepte trær de siste årene,

Årlig registrering
Norsk institutt for skog og landskap utfører årlige registreringer av barkbillebestandene på oppdrag for Landbruks- og matdepartementet. Arbeidet gjøres i samarbeid med skogbruksmyndighetene i 12 fylker.

Granbarkbille sett skrått forfra.
Granbarkbillen er et av få insekter i Norge som er i stand til å drepe levende grantrær i stort antall. (Foto: Karsten Sund, Naturhistorisk museum, Universitetet i Oslo)