Historisk arkiv

Habilitetsvurdering: Uttalelse fra Lovavdelingen

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Landbruks- og matdepartementet

Lovavdelingen i Justis- og beredskapsdepartementet uttaler i brev 07.01.2014 at landbruks- og matminister Sylvi Listhaug må anses inhabil til å delta ved den fornyede saksbehandlingen som nå skal gjøres vedrørende innsyn i hennes kunderelasjoner i First House.

Lovavdelingen i Justis- og beredskapsdepartementet uttaler i brev 07.01.2014 at landbruks- og matminister Sylvi Listhaug må anses inhabil til å delta ved den fornyede saksbehandlingen som nå skal gjøres vedrørende innsyn i hennes kunderelasjoner i First House. 

- Da Sivilombudsmannen tok opp spørsmålet om min habilitet ved den fornyede behandlingen, ba jeg selv umiddelbart Lovavdelingen i Justis- og beredskapsdepartementet om en vurdering, sier landbruks- og matminister Sylvi Listhaug.

- Jeg tar Lovavdelingens konklusjon til etterretning og jeg vil derfor ikke delta i den videre behandlingen av saken sier landbruks- og matminister Sylvi Listhaug.

Det vil nå bli oppnevnt en settestatsråd med ansvar for saken.

Sivilombudsmannen og Lovavdelingen i Justis- og beredskapsdepartementet har tidligere  gitt Landbruks- og matdepartementet  medhold i at saken i det alt vesentlige er korrekt behandlet med hensyn til innsyn i kundelister.

Sivilombudsmannen ba imidlertid i brev av 19.12.2013 om at det ble foretatt en ny vurdering knyttet opp mot eventuelle offentlige virksomheter i kundelistene. I forbindelse med denne vurderingen ba Sivilombudsmannen om at det ble gjort en egen vurdering av statsråd Sylvi Listhaug sin habilitet.