Historisk arkiv

Statsråd Sylvi Listhaugs kundeliste

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Landbruks- og matdepartementet

Børge Brende, som settestatsråd for Sylvi Listhaug, har i dag fattet avgjørelse vedrørende innsyn i Listhaugs kundelister. Avgjørelsen innebærer at navnene på alle offentlige kunder som står på listen og som er omfattet av offentleglova blir frigitt. I tillegg blir det opplyst om navnene til andre kunder som er alminnelig kjent eller alminnelig tilgjengelig andre steder.

I brev av 19.12.2013 ba Sivilombudsmannen om at det blir foretatt en fornyet vurdering av innsynskravene i statsråd Sylvi Listhaugs kundeliste fra hennes tidligere arbeidsforhold i kommunikasjonsbyrået First House AS. Sivilombudsmannen ba om at denne vurderingen knyttes opp mot eventuelle offentlige virksomheter i kundelisten og eventuelt andre kunder som er alminnelig kjent eller alminnelig tilgjengelig andre steder. Sivilombudsmannen ba også om at det ble foretatt en vurdering av Sylvi Listhaug sin habilitet ved den fornyede behandlingen av saken.

Det ble på denne bakgrunn anmodet om en vurdering fra Lovavdelingen i Justis- og beredskapsdepartementet, og statsråd Listhaug erklærte seg inhabil etter at sistnevnte i brev av 07.01.2014 hadde uttalt at statsråd Listhaug må anses inhabil i saken om fornyet vurdering av innsynskravene. Statsråd Børge Brende ble derfor oppnevnt som settestatsråd ved den fornyede behandlingen om innsyn i Listhaugs kundeliste..