Forsiden

Historisk arkiv

Demensplan 2020

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Landbruks- og matdepartementet

Demensplan 2020 skal gi personer med demens og deres pårørende et bedre liv. Inn på tunet er en viktig medspiller.

Mennesker med demens ønsker å delta mer, både i samfunnet og i avgjørelser som angår dem selv. Demensplan 2020 legger til rette for dette. Fra 2020 blir det innført en plikt for norske kommuner om å tilby dagaktivitetstilbud for personer med demens. Gårder med Inn på tunet-tilbud tilbyr slike opplegg.

Helse- og omsorgsminister Bent Høie og landbruks- og matminister Sylvi Listhaug lanserer Demensplan 2020 på Skjerven gård, som har dagaktivitstilbud i Inn på tunet-regi.
Helse- og omsorgsminister Bent Høie og landbruks- og matminister Sylvi Listhaug lanserer Demensplan 2020 på Skjerven gård, som har dagaktivitstilbud i Inn på tunet-regi. Foto: Landbruks- og matdepartementet

– Vi ser at Inn på tunet gir mange en bedre livskvalitet, sier landbruks- og matminister Sylvi Listhaug. – Kontakten med naturen, dyr og det sosiale samværet gjør at folk trives og fungerer bedre i hverdagen. Dette kan i sin tur gi mindre medisinbruk, bedre søvn mv. Gårdsmiljøet er for mange eldre å møte igjen et liv de kjenner fra yngre dager, sier Listhaug.

– Demente som trives og fungerer bra med dagaktivtetstilbud gjennom Inn på tunet gir i sin tur mindre press på andre, og langt mer kostbare pleie- og omsorgstilbud som kommunene har ansvar for. Og ikke minst kan det gi en sårt tiltrengt avlastning for pårørende, sier Sylvi Listhaug.

– Det er i dag mange gårder over hele landet som gir Inn på tunet-tilbud. Det er et fleksibelt opplegg der det på relativt kort tid er mulig å øke både antall brukere på de gårdene som i dag har slike tilbud, og gi slike tilbud på flere gårder. Dermed kan Inn på tunet være en god medspiller for kommunene når de fra 2020 får plikt til tilby dagaktivitetstilbud for demente, sier landbruks- og matminister Sylvi Listhaug. 

Demensplan 2020

Viktige tiltak i planen er:

Inn på tunet

 • ”Inn på tunet” er den norske betegnelse på velferdstjenester hvor gården er arena for tjenester innenfor utdanning, oppvekst, arbeid, helse og omsorg.
 • I samhandling med andre næringer kan omsorgstjenestene finne nye svar på utfordringer og utvikle løsninger som i større grad treffer brukernes behov. Flere av omsorgstjenestenes oppgaver kan løses på andre arenaer og av andre aktører enn det offentlige selv.
 • I 2012 la Landbruks- og matdepartementet, sammen med Kommunal- og moderniseringsdepartementet, fram en ny nasjonal strategi for Inn på tunet. Strategien er utformet i samarbeid med andre departement, herunder Helse- og omsorgsdepartementet, og Kommunenes Sentralforbund. Strategien skal styrke samarbeidet mellom stat, regionalt nivå og kommunene for å utvikle samfunnsnyttige og kvalitetssikrede tjenester fra landbruket.
 • Strategien ble fulgt opp av Handlingsplan for Inn på tunet 2013-2017 hvor en av målsetningene er å utarbeide veiledende materiell for ulike sektorer. Helsedirektoratet er involvert i arbeidet knyttet til utarbeidelse av materiell for aktivitetstilbud til personer med demens.
  • Kommunene er viktige kjøpere av Inn på tunet-tjenester og det er flere gode eksempler på kommuner som sammen med tilbydere arbeider målrettet og systematisk med å utvikle denne typen tilbud. Det er imidlertid slik at kommunene på fritt og selvstendig grunnlag velger hva slags tilbud de vil tilby sine brukere. Valget gjøres ut fra brukernes behov, økonomiske vurderinger og faglige krav.
Kontakt med dyr er en del av Inn på tunet-tilbudet. T.h. gårdbruker Jon Ivar Bakke, Skjerven gård.
Kontakt med dyr er en del av Inn på tunet-tilbudet. T.h. gårdbruker Jon Ivar Bakke, Skjerven gård. Foto: Landbruks- og matdepartementet

Nasjonal håndbok

 • En nasjonal håndbok for Inn på tunet og gården som arena for aktivitetstilbud for personer med demens er nå på trappene. 
 • Helsedirektoratet , Nasjonalforeningen for folkehelsen , LMD og bondeorganisasjonene skal samarbeide om håndboken som blir utgitt neste år. 
 • Håndboken  skal gi en god oppskrift både til kommuner, brukergrupper og tilbydere av tjenester hvordan de sammen kan organisere tilbud. 

Skjerven gård

 • Skjerven gård i Maridalen, Oslo startet opp dagaktivitetstilbud for hjemmeboende personer med demens i 2009. Tilbudet gis til personer som er i en tidlig fase i sykdommen. Deltakerne kan tilbringe tre dager i uka sammen med gårdsbrukerekteparet Tori og Jon Ivar Bakke. Tilbudet omfatter transport til og fra gården, frokost og middag, og ulike typer dagligdagse aktiviteter på gård, samt kontakt med dyr, turer og er et treffsted for personer i samme situasjon.
 • Tilbudet på Skjerven gård er et samarbeid mellom Oslo kommune og Kirkens bymisjon. Oslo kommune mottar tilskudd til 7 plasser gjennom Helsedirektoratet. 

Fakta om demens

 • Nærmere 71 000 mennesker i Norge har demens.
 • Vi regner med at 140 000 nordmenn vil ha demens i 2040.
 • Mellom 70 og 80 prosent av de som bor på sykehjem har en demenssykdom.
 • Over 30 000 personer med demens bor i eget hjem.
 • Det er cirka 280 000 pårørende i Norge som er berørt.