Historisk arkiv

Fem nye prosjekter for verdiskaping i landbruket

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Landbruks- og matdepartementet

BIONÆRs programstyre gir støtte på til sammen nær 160 millioner kroner til fem nye store, tverrfaglige forskningprosjekter.

BIONÆRs programstyre gir støtte på til sammen nær 160 millioner kroner til fem nye store, tverrfaglige forskningsprosjekter innenfor mat, bruk av tre, naturbasert reiseliv, matproduksjon og omsorgstjenester. Flere av disse prosjektene er viktige for å videreutvikle bioøkonomien. BIONÆR mottok i alt 39 søknader, hvorav fem har fått tildelt midler.

– Forskning, ny kunnskap og ny teknologi er en forutsetning for at Norge skal lykkes med å utvikle et mer effektivt og lønnsomt landbruk, og for å sikre stabil leveranse av trygg kvalitetsmat. Dette gjelder både produksjonen på den enkelte gård og i næringsmiddelindustrien og i skog- og tresektoren. Forskning og innovasjon er også en viktig drivkraft for verdiskaping og utvikling av vekstkraftige regioner i hele landet, sier Listhaug.

– Med denne bevilgningen løfter vi forskningen på matproduksjon, moderne trebyggeri, reiseliv og omsorgstjenester. Forskning på kretsløp- og svinnproblematikk står sentralt i de nye prosjektene, og BIONÆR tar med dette et nytt skritt for å fremme det biobaserte samfunnet, sier Trond Einar Pedersen, programkoordinator i Bionær.

Følgende prosjekter er tildelt midler:

Samarbeid mellom forskning og næring  

BIONÆR finansierer innovasjon, enten det dreier seg om det genialt nyskapende eller innovativ videreutvikling av det som allerede eksisterer. Årets utlysning av forskerprosjekter rettet seg mot bærekraftig, ressurs- og kostnadseffektiv mat- og bioproduksjon. Utlysningen etterspurte også prosjekter for innovativ foredling av råvarer, produkter og tjenester.  Høstens utlysning stilte tydelige krav til tverrfaglighet og samarbeid mellom forskning og næring.

– Forskningsmidler som tildeles må komme til nytte. Dette krever et godt samspill mellom forskningsmiljøene og brukerne av kunnskapen. Det er gledelig å se at næringen selv, bedrifter og forvaltning er godt representert som samarbeidspartnere i de prosjektene som nå innvilges, sier landbruks- og matminister Sylvi Listhaug.  – Samarbeid på tvers av disipliner som ofte ikke har så mye med hverandre å gjøre og sektorene imellom tvinger frem nye innfallsvinkler, innovative prosjektoppsett og ambisiøse, men realistiske resultatmål. Det er nettopp den typen prosjekter vi er ute etter. Det er gledelig å konstatere at mange av årets søknader leverte godt på dette og dessuten holdt høy kvalitet, sier programkoordinator Trond Einar Pedersen i Norges Forskningsråd.