Historisk arkiv

Fylkesnytt fra Hedmark 2/2015

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Landbruks- og matdepartementet

Fylkesmannen i Hedmark er ute med et nytt nummer av Fylkesnytt. I denne utgaven finner du blant annet en artikkel om smaker og opplevelser fra Hedmark til Grüne Woche 2016.

Smaker og opplevelser fra Hedmark til Grüne Woche 2016

For andre gang deltar mat- og reiselivsbedrifter fra Hedmark på Grüne Woche (IGW). Dette har blitt en viktig profileringsarena og en sentral møteplass for de bedriftene som arbeider innenfor mat, opplevelse og reiseliv.

Fra Hedmark deltar fem av i alt 35 utstillere fra Osloregionen (Oslo, Akershus, Østfold, Vestfold, og nedre del av Buskerud, Telemark, Oppland og Hedmark). Utstillerne er fordelt på matprodusenter, opplevelsesbedrifter innenfor reiselivet, og spisesteder fra regionen med kokk og kokkelærlinger. I tillegg vil representanter fra regionens destinasjonsselskap være tilstede gjennom hele messeperioden. Også ansatte fra det offentlige innenfor mat- og reiseliv vil delta på messen.  

Fylkesmannen i Hedmark koordinerer Hedmark sin IGW deltakelse. Vi kan med stolthet presentere følgende bedrifter fra Hedmark: 

Et knippe reiseklare hedmarkinger. F.v. Max Ivan Lindkjølen, Turid W. Olsen, Rune Veslum, Charlotte Sveinsen og Knut Braastad.
Et knippe reiseklare hedmarkinger. F.v. Max Ivan Lindkjølen, Turid W. Olsen, Rune Veslum, Charlotte Sveinsen og Knut Braastad. Foto: Mary Tønder Vold

Kontakt: Turid Windjusveen Olsen, tlf. 62 55 12 48, e-post: fmhetwo@fylkesmannen.no

Stor investeringslyst i Hedmark

Investeringslysten i det tradisjonelle jordbruket i Hedmark er stor, og etterspørselen etter BU-midler til investeringer er langt større enn tilgangen.

Ved søknadsfristens utløp 1. februar hadde Innovasjon Norge (IN) mottatt 99 søknader med en total investering på 150 mill. kroner. Søknadsbeløpet var på over 45 millioner kroner. Dette er nær det dobbelte av ramma til tradisjonelt jordbruk på 27 millioner kroner. Alle tilgjengelige midler ble derfor fordelt på 81 søkere i første runde. IN har i tillegg bevilget 8 mill. kroner til investeringer i landbruksbaserte næringer.

Fylkesmannen har innenfor sin BU-pott så langt bevilget 7 mill. kroner til 25 ulike utrednings- og tilretteleggingstiltak. Totalbudsjettet for disse prosjektene er på over 27 mill. kroner, og fordeler seg innenfor kategoriene:

  • Utvikling av det tradisjonelle jordbruket
  • Prosjekter i tilknytning til storfekjøtt- og grøntsatsingene i Hedmark
  • Næringsutvikling tilknyttet fylkets store utmarksressurser
  • Lokal mat/landbruksbasert reiseliv
  • Økt skogproduksjon
Stor investeringslyst i tradisjonelt landbruk. Åpning av nytt ammekufjøs i Stange
Stor investeringslyst i tradisjonelt landbruk. Åpning av nytt ammekufjøs i Stange. Foto: Fylkesmannen i Hedmark

Kontakt: Erik Ilseng, tlf. 62 55 12 31, e-post: fmheeil@fylkesmannen.no 

Skogsbilvegene – en viktig faktor for «det grønne skiftet»

Leveransedyktighet er en av Hedmarksskogbrukets sterke sider. Forutsetningen for det er i stor grad knyttet til standarden på skogsbilvegene, sammen med infrastrukturen for øvrig.

I Hedmark er det 11.600 km veg som har status som skogsbilveg, og som fordeler seg på rundt 3.500 veger. Skogsbilvegene utgjør i overkant av 40 % av vegnettet i Hedmark. Fylkesmannen i Hedmark har i høst registrert 500 skogsbilveger for å fastslå tilstanden på skogsbilvegnettet i fylket.

Registreringene vil gi et bilde av hvordan det står til med skogsbilvegnettet i Hedmark. Hvor stor andel av vegene er bra i forhold til de krav og normaler som skogbruket og industrien har? Og hvor mye holder ikke mål? Resultatet vil være grunnlag for analyser på blant annet kapitalbehov for at Hedmarksskogbruket fortsatt skal være leveranse- og konkurransedyktig på høyt nivå. Endelig rapport vil foreligge vinteren 2016.

Vi er på veg inn i en ny tid med nye muligheter for skogen knyttet til «det grønne skiftet».
Vi er på veg inn i en ny tid med nye muligheter for skogen knyttet til «det grønne skiftet». Foto: Tore Holaker

Kontakt: Tore Holaker, tlf. 62 55 12 20, e-post: fmhetho@fylkesmannen.no 

Alle skogsveger på nett

All informasjon om landbruksvegene i Norge skal samles i en felles database, og presenteres i en åpen kartløsning på nett.

I Hedmark ble Alvdal og Eidskog valgt som pilotkommuner. Etter hvert som det høstes erfaringer vil også de øvrige kommunene i Hedmark involveres i prosjektet, med Fylkesmannen som prosjektkoordinator.

Prosjekt «Skogsveg og kart» er et nasjonalt samarbeidsprosjekt mellom Landbruksdirektoratet, Kartverket, fylkesmannsembeter og kommuner. Målet er å etablere et register hos landbruksforvaltningen, der alle vegene er koblet til Kartverkets kartfesting av de samme vegene. Dette skal i neste fase presenteres i en åpen nasjonal kartløsning.

Kontakt: Dagfinn Haget, tlf. 62 55 12 20, e-post: fmhedha@fylkesmannen.no

Bondens lader er fulle ta kønn!

Årets våronn strakte seg helt fra de første sådde i april og godt ut i juni. De som fikk sådd tidlig fikk rekordavlinger, og gjennomsnittlig ble kornavlingene 10-15 prosent over normalen.

En svært regnfull mai måned gjorde at det aldri har vært større forskjell på våronnstart. For de som «kom utpå» tidlig kom veksten godt i gang, mens innhøstinga ble utfordrende for de som sådde sent. Mye regn i september medførte at innhøstingsforholdene ble vanskelige, og det var lenge usikkert om det sist sådde kornet ville bli modent. En varm og rekordtørr oktober reddet kornhøsten for de aller fleste. Vi vil anslå at rundt 1500 dekar ikke ble høstet, hovedsakelig i kommunene Nord-Odal og Eidskog.

Store avlinger og konsentrert høsting av korn med høyt vanninnhold ga store utfordringer for kornmottakene og det ble lange silokøer. Treskekapasiteten er større enn tørkekapasiteten i slike situasjoner.

Mer om avlinger for korn og andre vekster kan du lese i Fylkesmannens melding om årsveksten 2015.

Silokø på Felleskjøpet i Stange ga fulle lader.
Silokø på Felleskjøpet i Stange ga fulle lader. Foto: Karoline Finstad Vold

Kontakt: Lars Martin Hagen, tlf. 62 55 12 54, e-post: fmhelmh@fylkesmannen.no

Helt kongle!

Granskogen i Hedmark bugner av kongler. Skogfrøverket på Hamar ønsker å sanke kongler med kvalitetsfrø til en klimatilpasset og produktiv framtidsskog.

Det meste av frøbehovet dekkes fra egne frøplantasjer som «Sanderud» i Stange, men noe frø må fortsatt sankes i egnede bestand i skogen. Men, så langt har analysene vist at det er vanskelig å finne bestand som har kongler med god nok frøkvalitet. Årsaken til dette er at det har vært betydelige skader på konglene både av soppen lokkrust og av kongleinsekter som den bitte lille, men farlige larven til frøgallmyggen.

Fylkesmannens og kommunenes skogbruksansvarlige på fagdag om konglesanking på Sanderud frøplantasje høsten 2015.
Fylkesmannens og kommunenes skogbruksansvarlige på fagdag om konglesanking på Sanderud frøplantasje høsten 2015. Foto: Torfinn Kringlebotn

Kontakt: Dagfinn Haget, tlf. 62 55 12 14, e-post: fmhedha@fylkesmannen.no

Et ledende «Inn på tunet»-fylke

«Vi i Hedmark har over en lang periode og innenfor flere områder tilegnet oss verdifull kompetanse om Inn på tunet-tjenester som gjør tilbydere, Inn på tunet-nettverket, offentlige aktører og høgskolemiljøet etterspurt. Vi burde derfor ha de beste forutsetninger for å være et ledende IPT-fylke», sier Anne Pauline Skjelkvåle hos Fylkesmannen. 

Handlingsplanen for Inn på tunet (IPT) i Hedmark ble lansert i høst og gjelder for perioden 2015-2017. Den skal gjennom et styrket tverrsektorielt samarbeid bidra til å videreutvikle kvalitetssikrede og samfunnsnyttige tjenester med brukeren i fokus og gården som arena. 

Kontakt: Anne Pauline Skjelkvåle, tlf. 909 10 404, e-post: fmheaps@fylkesmannen.no.

Grenseløs vandring i Fulufjellets nasjonalparker

Lover og vernebestemmelser er forskjellige på hver side av riksgrensa i Fulufjellets nasjonalparker. Det er derfor viktig at forvaltningsmyndighetene i de to nasjonalparkene samarbeider om å tilrettelegge for besøkende.

«Formålet med prosjektet er å øke kvaliteten på besøksforvaltningen i de to nasjonalparkene. Dette er viktig for å ivareta naturverdiene, gi bedre opplevelser for brukerne, og styrke mulighetene for lokal verdiskaping», sier nasjonalparkforvalter for Fulufjellet, Henriette Bøe Kildahl. Hun legger til at det er nasjonalparkstyrene som har ansvaret for utarbeidelse av besøksstrategier i verneområder.

Nå setter Nasjonalparkstyret for Fulufjellet, Fylkesmannen i Hedmark og Länsstyrelsen Dalarna i gang et prosjekt med mål om å utvikle en felles besøksstrategi.

Grenseløst, gode naturopplevelser på begge sider av grensen.
Grenseløst, gode naturopplevelser på begge sider av grensen. Foto: Henriette Bøe Kildahl

Kontakter:
Henriette Bøe Kildahl, nasjonalparkforvalter, Nasjonalparkstyret for Fulufjellet, tlf. 62 55 11 87, e-post: fmhehobk@fylkesmannen.no

Gunhild Sem, prosjektleder, Fylkesmannen i Hedmark, tlf. 62 55 12 55, e-post: fmhegkse@fylkesmannen.no

En relativt rolig beitesesong

Fylkesmannen er i gang med årets erstatningsoppgjør. Frist for å søke erstatning var 1. november, og sakene skal så langt det lar seg gjøre ferdigbehandles og erstatning utbetales i løpet av desember.

For fylket som helhet har det vært en «rolig» beitesesong, selv om enkelte beitelag og – brukere også i år har opplevd betydelige tap til fredet rovvilt. Fylkesmannen har gitt 44 skadefellingstillatelser (inkludert forlengelser). Det er felt en ulv i Stange og to bjørner, en i Stor-Elvdal og en i Grue, i løpet av beitesesongen.

Fylkesmannen har mottatt 177 søknader om erstatning for sau tatt av fredet rovvilt og fem søknader om erstatning for tap av storfe. Totalt er det søkt om erstatning for 743 søyer og 3703 lam i 2015. Dette er betydelig lavere enn tidligere år. 

Fig. 1 viser utviklingen i antall sau søkt erstattet som tapt til rovvilt i perioden 1080-2015 på bakgrunn av søknad om erstatning.
Fig. 1 viser utviklingen i antall sau søkt erstattet som tapt til rovvilt i perioden 1080-2015 på bakgrunn av søknad om erstatning. Foto:

Kontakt: Hilde Smedstad, tlf 62 55 12 27 e-post: fmhehsm@fylkesmannen.no

Nyttig fagdag for markberedningsentreprenører

I forkant av driftssesongen arrangerte Fylkesmannen i Hedmark fagsamling om markberedning for entreprenører og maskinførere i Hedmark og Oppland.

Samlinga ble gjennomført i samarbeid med Skogkurs, Bracke Forest AB og Stora Enso Skog AS. På fagsamlingen deltok nesten samtlige entreprenører/maskinførere som driver med markberedning i Hedmark og Oppland. I tillegg deltok flere oppdragsgivere fra skogeierorganisasjonene mv. Den store deltakelsen er svært positiv med bakgrunn i at markberedning kan oppleves som et kontroversielt tiltak, samtidig som omfanget av markberedning skogfaglig sett bør økes. Med økt kompetanse i planlegging og gjennomføring vil tiltaket bli bedre tilpasset både skog- og miljøfaglige hensyn.

Deltakerne var svært fornøyde med fagsamlingen og ønsket flere slike kompetansetiltak.

Engasjerte markberedningsentreprenører på kurs.
Engasjerte markberedningsentreprenører på kurs. Foto: Dagfinn Haget

Kontakt: Tore Holaker, tlf. 62 55 12 20, e-post: fmhetho@fylkesmannen.no

VELG SKOG fortsetter i øst

VELG SKOG er skogbruksfamiliens egen merkevare for rekruttering til næringa. Vi startet i 2012, og arbeidet har vært sentralt for at utdanningsstedene og skogbruksnæringa nå samarbeider godt om rekruttering til skogutdanning fra videregående til universitetsnivå.

Prosjektets visjon er å bidra til å sikre skogbasert næring og samfunnet riktig og kvalitetsmessig god kompetanse, som skal sikre verdiskaping og bærekraftig ressursforvaltning. Dette skal sikre regionen den beste kompetansen som grunnlag for utvikling i skognæringen. For å klare dette ønsker prosjektet å bidra til at rekrutteringen til skognæringen sikres gjennom målrettede tiltak tilpasset næringens behov.

Det regionale prosjektet VELG SKOG ØST blir nå videreført i to nye år. Skogselskapet i Hedmark har utarbeidet en ny to-årig prosjektplan for 2016-2017. Planen omfatter region Øst, som består av Hedmark, Oppland, Oslo/Akershus og Østfold.

Bill.mrk. Hedmarksskogbruket søker interesserte ungdommer.
Bill.mrk. Hedmarksskogbruket søker interesserte ungdommer. Foto: Bent Roger Hegg

Kontakt: Håvard Dufseth, Skogselskapet i Hedmark, tlf. 62 55 12 42, e-post: fmhehadu@fylkesmannen.no.