Historisk arkiv

Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO) opprettes 1. juli 2015

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Landbruks- og matdepartementet

Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO) blir Norges største tverrfaglige forskningsinstitutt innen landbruk og miljø, og blant de aller største forskningsinstituttene i landet. Alvhild Hedstein er tilsatt som administrerende direktør.

Kongen i Statsråd har i dag vedtatt å opprette Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO) fra 1. juli 2015. Da overtar det nye instituttet oppgaver og ansatte fra Bioforsk, Norsk institutt for skog og landskap og Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning. Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO) blir Norges største tverrfaglige forskningsinstitutt innen landbruk og miljø, og blant de aller største forskningsinstituttene i landet.

 Norsk landbruks- og matsektor behøver effektive kompetanse- og forskningsmiljøer for å utvikle konkurransedyktige produkter, tjenester og ivareta andre samfunnsbehov. Navnet understreker Regjeringens store ambisjoner for det nye instituttet og dets sentrale rolle i å videreutvikle bioøkonomien i grønn sektor, sier landbruks- og matminister Listhaug.

Instituttet vil til daglig bruke merkenavnet NIBIO, og har ved oppstart om lag 650 årsverk og en omsetning på ca. 680 millioner kroner. NIBIO skal være et forvaltningsorgan med særskilte fullmakter og eget styre. Hovedkontor blir på Ås, med avdelingskontor i Oslo og regionale enheter.

 Jeg håper instituttnavnet gir et godt utgangspunkt for felles identitets- og kulturbygging på tvers av dagens institutter. Samtidig vil jeg berømme ansatte som legger ned en stor arbeidsinnsats for å realisere et styringsdyktig og fremragende institutt den 1. juli, sier Listhaug.

Landbruks- og matdepartementet har vedtatt følgende samfunnsoppdrag for NIBIO: Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO) skal være det nasjonalt ledende instituttet for utvikling av kunnskap om bioøkonomi. Instituttet skal bidra til matsikkerhet, bærekraftig ressursforvaltning, innovasjon og verdiskaping innenfor verdikjedene for mat, skog og andre biobaserte næringer.  Instituttet skal levere forskning, forvaltningsstøtte, og kunnskap til anvendelse i nasjonal beredskap, forvaltning, næringsliv og samfunnet for øvrig. 

Instituttets engelske navn er Norwegian Institute of Bioeconomy Research, og domenet blir www.nibio.no

Alvhild Hedstein tilsatt som administrerende direktør

Alvhild Hedstein er tilsatt som administrerende direktør i Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO). Hedstein kommer fra stilling som ekspedisjonssjef i Samferdselsdepartementet, Kyst og miljøavdelingen. Hun har tidligere vært administrerende direktør i Miljømerking Norge (Svanemerket), og har hatt flere stillinger i miljøforvaltningen og i Bellona. Hedstein har også bred politisk erfaring, bl.a. fra Stortinget og som politisk rådgiver i Landbruks- og matdepartementet for Lars Sponheim. Hun har styreerfaring fra ulike organisasjoner som konsernstyret i Norgesgruppen og Regnskogsfondet og har sittet i to offentlige utvalg, hhv. Lavutslippsutvalget og Miljøgiftutvalget. 

Hedstein er utdannet ved Norges landbrukshøgskole (nå NMBU) på Ås, Studieretning Naturforvaltning, naturvern og ressursøkonomi.

Alvhild Hedstein
Alvhild Hedstein skal lede et av Norges største forskningsinstitutt. Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO) blir Norges største tverrfaglige forskningsinstitutt innen landbruk og miljø. Foto: Olav Heggø Foto: Olav Heggø