Forsiden

Historisk arkiv

Reingjerdekonvensjon mellom Norge og Finnland

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Landbruks- og matdepartementet

Landbruks- og matdepartementet har sendt på høring fremforhandlet ny konvensjon mellom Norge og Finnland om oppføring og vedlikehold av reingjerder og andre tiltak for å hindre at rein kommer inn på det andre rikets område. Tema for høringen er om konvensjonen, slik den foreligger, skal ratifiseres for påfølgende iverksetting i de to land. Høringsfristen er satt til 16. mars 2015.

  • Gå til høringssaken - Konvensjon mellom Norge og Finnland om oppføring og vedlikehold av reingjerder og andre tiltak for å hindre at rein kommer inn på det andre rikets område av 9. desember 2014

Reindriftssamenes flyttinger mellom årstidsbeitene har pågått i århundrer og lenge uten hinder av nasjonalstatsgrensene. Etter at Finnland kom under russisk herredømme på begynnelsen av 1800-tallet, ble grensen mot Norge stengt i 1852. Strekningen langs den norsk-finske grensen danner få naturlige hindringer for rein. Uten effektive sperringer vil rein fra de to landene krysse grensen med de ulemper dette vil medføre. 

Dette forholdet har vært regulert gjennom ulike konvensjoner, den siste fra 1981.  Konvensjonen av 1981 er gjort til norsk lov, jf. lov i henhold til konvensjon av 3. juni 1981 mellom Norge og Finnland om bygging av reingjerder og andre tiltak for å hindre at rein kommer over grensen mellom de to riker, av 11. mars 1983. 

Det ble gjennomført forhandlinger mellom Norge og Finnland om en ny konvensjon. Den 25. september 2014 ble forhandlingene avsluttet ved parafering av forslag til ny konvensjonstekst. Den nye konvensjonen ble undertegnet av den norske landbruks- og matministeren og den finnske jord- og skogbruksministeren i Karasjok den 9. desember 2014. 

Med undertegningen har de to land forpliktet seg til en videre oppfølging mot ikrafttredelse. Siden konvensjonen krever lovendring, innebærer økonomiske utgifter og antas å være en sak av særlig viktig, er Stortingets samtykke til inngåelse nødvendig etter Grl. § 26, annet ledd.