Historisk arkiv

2015 er det internasjonale året for vern av matjord

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Landbruks- og matdepartementet

FAO – FNs organisasjon for landbruk og mat markerer i 2015 det internasjonale året for vern av matjord. Målet er å rette oppmerksomheten mot viktigheten av en bærekraftig forvaltning av matjorda og beskytte denne verdifulle naturressursen.

I den forbindelse lanserer Norsk institutt for skog og landskap en kalender for jordåret 2015. 

Målet med Det internasjonale jordåret er å øke bevisstheten om jordsmonnets betydning og å sette fokus på vern av våre jordressurser, slik at jordas økosystemfunksjoner opprettholdes for dagens og framtidige generasjoner. Bevisstheten i samfunnet om betydningen av jord skal økes for å stimulere til en bærekraftig forvaltning av våre jordressurser. 

Tre prosent av Norges landareal er i dag dyrket mark – inkludert overflatedyrket jord og innmarksbeite – eller om lag 10 millioner dekar (1 dekar = 1000 kvadratmeter).

Av dette er det rundt 30 prosent som egner seg til å dyrke matkorn. Ingen EU-land har lavere andel. 90 prosent av jordbruksarealet går i praksis i dag til å dyrke dyrefôr, som blir omsatt til kjøtt, melk eller egg.

Det totale jordbruksarealet i Norge har økt de siste 25 årene, men den beste jorda – hvor vi kan produsere korn, poteter og grønnsaker – er blitt redusert. Forklaringen er at det er blitt mer innmarksbeite, mens fulldyrket jord mange steder er blitt omdisponert eller tatt ut av drift.

Traktor pløyer jord
Tre prosent av Norges landareal er i dag dyrket mark. Foto: Colourbox Foto: Foto: Colourbox