Historisk arkiv

Informasjon om forskrift om kompensasjon ved MRSA i svinebesetninger

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Landbruks- og matdepartementet

Landbruks- og matdepartementet har fastsatt forskrift om kompensasjon for produksjonstap ved dyreassosiert MRSA. Forskriften innebærer at det ved utbrudd av MRSA kan ytes kompensasjon for deler av produksjonstapet i svinebesetningen. Denne kompensasjonen kommer i tillegg til erstatning for dyr og dekning av saneringskostnader.

Forskriften vil også gjelde dyreeiere som allerede har sanert for MRSA, og det gis kompensasjon ved pålagt oppholdsperiode.   

 • Kompensasjonen beregnes ut fra standardsatser. Ved beregning av kompensasjons-satsene er det gjort fradrag som tilsvarer gjennomsnittlig produksjonstap for de første 12 mnd. da det er vanlig å ha forsikringsdekning for denne perioden.
 • Kompensasjonen er den samme uansett forsikringsdekning.
 • Ved gjentatt smitte beregnes kompensasjon fra første dag etter nedslakting.
 • Månedlig kompensasjon kan innvilges ved pålagt oppholdsperiode i driften.
 • Kompensasjonen kan avkortes eller bortfalle dersom virksomheten har vært drevet i strid med regelverk for landbruksvirksomhet. 

Sammenlignet med høringsutkastet er det gjort følgende vesentlige endringer:

 • Bestemmelsen om subsidiaritet i forhold til forsikring er fjernet.
 • Kompensasjonen blir ikke redusert i de tilfeller virksomheten har forsikringsdekning for tap utover 12 mnd.
 • Endringene nevnt i de to foregående kulepunkter vil forenkle forsikringsselskapenes arbeid med å utvikle forsikringsprodukter.
 • Satsene er økt med om lag 10 %.
 • For å presisere at tiltakene i hovedsak gjennomføres av hensyn til folkehelsen, er det tatt inn et nytt ledd i § 1 om at forskriften skal bidra til å sikre human helse langs hele produksjonskjeden.
 • For å sikre at det også gis kompensasjon dersom Mattilsynet gir pålegg om avliving etter funn av andre stammer av MRSA enn den som vanligvis omtales som LA-MRSA internasjonalt, så er det klargjort at forskriften vil gjelde ved tiltak mot alle MRSA –varianter som viser stor spredning i svinebesetninger.