Historisk arkiv

Forenkler kvalitetsregelverket: Fem forskrifter oppheves

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Landbruks- og matdepartementet

Landbruks- og matdepartementet fastsatte 3. juni 2015 en forskrift om kvalitet på melk og melkeprodukter. Forskriften opphever fem særnorske kvalitetsforskrifter: Melkevareforskriften, Osteforskriften, Smørforskriften, Spiseisforskriften og Vegetabilieforskriften.

Bare de de mest overordnede, generelle bestemmelsene for kvalitet på melk og melkeprodukter er videreført i den nye forskriften. Ingen av bestemmelsene i spiseisforskriften og vegetabilieforskriften er imidlertid videreført. 

Et enklere og mindre omfattende regelverk 

Myndighetene har i arbeidet med revisjonen lagt stor vekt på målsetningen om et enklere og mindre omfattende regelverk for alle brukere (forbrukerne, virksomhetene og myndighetene). 

Dette oppnås ved at flere spesialbestemmelser for kvalitet på særskilte produkter eller produktgrupper («kvalitetsbestemmelser»), oppheves. 

- Kvalitetsregelverket var komplisert og hadde mange detaljerte spesialregler som kunne virke hemmende på innovasjon i næringen. Et mer generelt kvalitetsregelverk gir mer fleksible rammer og gjør det enklere å utvikle nye produkter, noe som særlig kommer forbrukerne til gode, sier landbruks- og matministyer Sylvi Listhaug.

Myndighetene har videre lagt vekt på at det generelle næringsmiddelregelverket regulerer de aktuelle forholdene i tilstrekkelig grad, selv om spesialbestemmelsene oppheves. For eksempel bestemmelsene i forskrift 28. november 2014 nr. 1497 om matinformasjon til forbrukerne (matinformasjonsforskriften). 

Forskriften trer i kraft 1. januar 2016. De fem særnorske kvalitetsforskriftene oppheves fra samme tidspunkt. 

Forskriften inneholder en overgangsbestemmelse om at næringsmidler fortsatt kan produseres og merkes i samsvar med bestemmelsene i forskriftene som oppheves, til og med 31. desember 2016. Næringsmidler som er produsert og merket i samsvar med overgangsbestemmelsen, kan omsettes til lagrene er tomme. 

Kontaktperson i Mattilsynet: seniorrådgiver Knut Nordviken,
tlf: 22 77 85 19 eller e-post: knnor@mattilsynet.no.