Historisk arkiv

Fylkesnytt fra Buskerud 2/2015

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Landbruks- og matdepartementet

Fylkesmannen i Buskerud er ute med et nytt nummer av Fylkesnytt, blant annet med en artikkel om matjordutstilling.

Matjordutstilling

I anledning FNs Jordår 2015 er det laget en utstillingen om den levende matjorda. Utstillingen består av ti illustrerende plakater. Gjennom utstillingen kan du lære mer om hva levende matjord er, hvem som lever i den, hvordan dyr og planter påvirker hverandre, og ikke minst hvorfor matjorda er viktig for deg og meg!

Det er etablert en egen nettside www.matjorda.no for arbeidet med prosjektet og utstillingen. Nettsiden eies og drives av Fylkesmannen i Buskerud med støtte fra Landbruksdirektoratet og Fylkesmannen i Oslo og Akershus. På nettsiden finner du nyheter, ressurser og en aktivitetskalender. Formålet er å gi ideer til lokale arrangement som ønsker å markere Jordåret og matjordas betydning rundt i Norge.

Utstillingen kan lastes ned her og benyttes fritt av alle som ønsker en ramme for sin lokale jordutstilling og markering av FNs Internasjonale Jordår 2015. Plansjene har beskrivende tekster og er rikt illustrert.

Utsnitt fra utstillingsplansjene.
Utsnitt fra utstillingsplansjene. Foto: Anita Panman

Utstillingsarenaer

Bygdø Kongsgård og Losæter i Bjørvika er hovedarenaer for utstillingen «Ta vare på matjorda - ta vare på deg selv». Utstillingen på Bygdø Kongsgård ble åpnet 3. mai 2015. Plansjene danner et sentrum i utstillingen og det er laget en rekke installasjoner. Du får se og oppleve mikroorganismer gjennom mikroskop, lære hvordan meitemark og røtter samhandler i jorda, forstå de ulike kretsløpene og få tips til egne komposter. Det finnes også et rolig hjørne hvor du kan fordype deg i aktuell litteratur.

På Losæter åpner utstillingen 13. juni 2015 med en jordprosesjon hvor mer enn 50 bønder donerer litt av sin matjord til området. Utstillingen er en integrert del av områdets nyetablerte jorde og ligger over Operatunellen. Losæter er lokalisert i et område som på slutten av 1800-tallet var et svært fruktbart landbruksområde. I tillegg til det nyetablerte jordet lages det kompost og grønngjødsling for å underbygge utstillingens temaer. Bygdø Kongsgård og Losæter ligger i gåavstand i hver sin ende av Oslos nye Havnepromenade og har et gårds- og setersamarbeid.

Fra åpningen på Bygdø Kongsgård 3. mai 2015.
Fra åpningen på Bygdø Kongsgård 3. mai 2015. Foto: Anita Panman

Tømmerbilen vekk fra veien i Buskerud

I Buskerud gis det nå 50 prosent tilskudd til etablering av sikre lasteplasser for tømmervogntog utenfor offentlig veg.

Lasting av tømmer.
Fylkesvei som standplass for lasting av tømmer. Foto: Helge Nordby

Fylkesskogmester Olav Granheim sier i en kommentar at dette er en problemstilling som stadig oftere blir bragt på banen. Han håper at tilbudet vil bli tatt godt imot og bidrar til at skogbruket tar sin del av ansvaret knyttet til trafikksikkerhet.

Trafikksikkerhet er viktig, og skogbruket kan bidra til at det ikke skapes trafikkfarlige situasjoner. Lessing av tømmer med tømmervogntog på offentlig veg er uønsket og kan skape slike situasjoner.

Søknader om tilskudd må følge ordinær søknadsprosedyre etter landbruksveiforskriften.

Det forutsettes at tillatelse om påkobling til offentlig vei er gitt av veieier.

Prinsippskisse lasteplasser for tømmervogntog utenfor offentlig vei.
Prinsippskisse lasteplasser for tømmervogntog utenfor offentlig vei.

Flyovervåkingen - en viktig del av skogbrannberedskapen

Fylkesmannen sitt oppdrag fra Kommunal og moderniseringsdepartementet innen skogbrannberedskap er å bidra til at kommunen har nødvendig beredskap mot skogbrann i tråd med § 4-12 i "Forskrift om organisering og dimensjonering av brannvesen". 

I tillegg forventer Landbruks- og matdepartementet at Fylkesmannen skal bidra med skogfaglig kompetanse i regional og lokal skogbrannberedskap.

Skogbranntroppene

I Buskerud er skogbrannberedskapen blant annet organisert med egne skogbranntropper. Disse er tilknyttet fire brannvesen: Drammensregionens brannvesen IKS, Kongsberg brann- og redningstjeneste, Hallingdal brann- og redningstjeneste IKS og Ringerike brann- og redningstjeneste. Skogbranntroppene er satt sammen av brannbefal og egnede personer fra det sivile, som har god fysikk og har praktisk erfaring. Det er de enkelte brannvesen som står for opplæring og øving av aktuelt mannskap. De aktuelle brannvesen har også investert i egnet lett slukkeutstyr for skogbranner. 

Fylkesberedskapssjef Knut Skrede hos Fylkesmannen i Buskerud er godt fornøyd med flyovervåkingen i Buskerud.
Fylkesberedskapssjef Knut Skrede hos Fylkesmannen i Buskerud er godt fornøyd med flyovervåkingen i Buskerud. Foto: Helge Nordby

Flyovervåking

I Buskerud er flyovervåkingen organisert felles for alle kommunene av Ringerike brann- og redningstjeneste. Det er Ringerike flyklubb som står for den praktiske utøvelsen og det er fem erfarne piloter som deler på flygingene. Ved skogbrannindeks på over 70 flyr de én gang per døgn på ukedagene og to ganger per døgn i helgene. Det er to faste ruter som til sammen dekker hele Buskerud. I tillegg flyr flyklubben på anmodning fra brannvesenet. 

Ved gjennomgang av ordningen kommer det fram at det ved innfasing av nødnett hos nødetatene også er behov for slikt utstyr i overvåkningsflyene. I tillegg er det behov for moderne kart- og fotograferingsutstyr. Det er ingen tvil om at en god flyovervåking er en viktig del av skogbrannberedskapen både for kommunene og skognæringen i Buskerud. 

Egen markkompost i Statens hus 

Fylkesmannen har satt i gang sitt eget jordprosjekt inne i vestibylen i Statens Hus i Drammen. Hver dag produserer den økologiske kantina vår en mengde mat til ansatte og besøkende. De ansatte i kantina er flinke til å beregne og utnytte maten, men ved å lage mat fra bunnen av blir det naturlig nok en god del skrell og andre rester som utgjør omlag 10 kg avfall per dag, eller 2 600 kg i året. Det er dette avfallet vi nå, når kassa kommer opp i full drift, skal omdanne til førsteklasses matjord.

Vi har laget en stor kasse som rommer ca. 1,5 m3. Etter hvert som marken fôres, vil denne fylles med kompostjord av aller beste kvalitet. Dette gjør Fylkesmannen som en del av sitt miljøfyrtårnarbeid, samtidig som vi ønsker å vise muligheten for resirkulering av eget matavfall. Komposteringen vil minske avfallet som ellers måtte blitt hentet fra Statens hus. 

Meitemarken gir verdifull kompost til husets planter og sørger for et frodigere innemiljø. Sist, men ikke minst, gir den kunnskap til besøkende og ansatte om kompostering og hvordan komposten kan brukes i ny matproduksjon. 

Fylkesmannen har fått god hjelp av Alene Tesfamichael som tar doktorgrad i bruk av meitemark til foredling av biologisk avfall i liten og stor skala. Tesfamichael som er ekspert på markkompost, har ansvaret for opplæring av de kantineansatte som vil "fôre" og ta vare på meitemarkene gjennom året.

Fylkesmann Helen Bjørnøy og forsker Alene Tesfamichael viser fram noen av de over 5 000 meitemarkene som skal bearbeide matavfall til næringsrik kompostjord.
Fylkesmann Helen Bjørnøy og forsker Alene Tesfamichael viser fram noen av de over 5 000 meitemarkene som skal bearbeide matavfall til næringsrik kompostjord. Foto: Anita Panman

Ny avdeling hos Fylkesmannen i Buskerud

Fylkesmannen i Buskerud har, som det første fylkesmannsembetet i landet, slått sammen de to avdelingene Landbruks- og næringsavdelingen og Miljøvernavdelingen til Landbruks- og miljøvernavdelingen fra og med 1. juni 2015. Gunhild Dalaker Tuseth er tilsatt som avdelingsdirektør for den nye avdelingen og tiltrer stillingen 24. august. Tuseth er utdannet jurist og har sju års ledererfaring fra Miljødirektoratet. Hun er 45 år gammel og bosatt i Oslo.

Nyansatt avdelingsdirektør for den nyopprettede Landbruks- og miljøvernavdelingen, Gunhild Dalaker Tuseth.
Nyansatt avdelingsdirektør for den nyopprettede Landbruks- og miljøvernavdelingen, Gunhild Dalaker Tuseth. Foto: Privat

Samordnet nettsatsing

Fylkesmannens landbruksavdelinger og Landbruks- og matdepartementet har inngått samarbeid om en felles nyhetstjeneste på nett. Tiltaket er et ledd i arbeidet med å videreutvikle og samordne nettsatsingen mellom Landbruks- og matdepartementet og fylkesmennene. Hvert fylke vil komme ut med et nettbasert nyhetsbrev i halvåret.

Om Fylkesmannen

Fylkesmannen er Kongens og regjeringens representant i fylket og skal arbeide for at Stortingets og regjeringens vedtak, mål og retningslinjer blir fulgt opp. På vegne av flere departementer utfører fylkesmannen en rekke forvaltningsoppgaver i forhold til kommuner og enkeltpersoner, og er klagemyndighet og tilsynsmyndighet.