Historisk arkiv

NIBIO tilstede i hele landet

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Landbruks- og matdepartementet

Landbruks- og matdepartementet har vedtatt endringer og omstruktureringer i den regionale tilstedeværelsen for NIBIO, Norsk institutt for bioøkonomi. Dette styrker instituttet både faglig og økonomisk. NIBIO blir landets største forskningsinstitutt innen landbruk og miljø og skal utvikles til et institutt med høy forskningsfaglig tyngde og effektiv drift.

NIBIO vil ha en omfattende regional tilstedeværelse med hovedtyngdepunkt i Nord-Norge (Tromsø), Midt-Norge (Steinkjer), Vestlandet (Jæren) og Østlandet (Toten). I tillegg vil det være flere regionale enheter og et betydelig antall arealer for forsøk og utprøving. NIBIO skal utvikle kunnskap for landbruk i hele landet der det blir viktig å fange opp ulikheter i driftsforhold og i klimatiske forhold. 

Høy kvalitet

De endringene som nå skjer skal bidra til et faglig og økonomisk sterkt forsknings- og utviklingsmiljø, som leverer kunnskap av høy kvalitet og relevans til næring og forvaltning. Mer ressurser skal gå til utvikling av ny kunnskap, innovasjonsrettet arbeid og forvaltningsstøtte, og mindre ressurser skal gå til administrasjon, drift og vedlikehold. 

– Jeg mener endringene er nødvendig for å utvikle det som skal bli bioøkonomiens viktigste forskningsinstitutt her i landet. Regjeringen har store forventninger til at NIBIO blir en konkurransedyktig virksomhet, både i norsk og i europeisk sammenheng, sier landbruks- og matminister Sylvi Listhaug. 

– Det nye forskningsinstituttet skal utvikle kunnskap innen bl.a. matproduksjon, trygg mat, skogbruk og verdiskaping, sier landbruks- og matminister Sylvi Listhaug. 

Sammen med de ansatte

Det er NIBIOs ansvar å iverksette de vedtatte strukturelle endringene og gjennomføre dette i samarbeid med de ansattes organisasjoner. 

Landbruks- og matdepartementet har vurdert tilrådinger fra interimsstyret om ulike lokaliteter og fattet vedtak om endringer som angår flere enheter. For å effektivisere er det helt nødvendig å redusere antall regionale enheter. Det er ingen andre forskningsinstitutt som har så mange enheter som NIBIO. Vedtaket sørger likevel for en fortsatt tung regional tilstedeværelse i ulike landsdeler. Det understrekes at den generelle effektiviseringen i NIBIO må fortsette for å sikre at det kommer mest mulig forskning ut av tilgjengelige ressurser, både hva gjelder enhetene som det nå er fattet vedtak om og NIBIO for øvrig. 

Vedtak om endringer:

Svanhovd beholdes
Bioforsk er lokalisert på Svanhovd i Sør-Varanger kommune med 21 ansatte. Betydelige deler av virksomheten til enheten vil ligge utenfor NIBIOs prioriterte innsatsområder. Med det som utgangspunkt vil Landbruks- og matdepartementet, i samråd med Utenriksdepartementet og Klima- og miljødepartementet, utrede organisering og finansiering av enheten med sikte på å komme frem til en løsning som sikrer videre drift på Svanhovd. 

Omstrukturering av Bioforsks enhet i Tromsø
Bioforsk er lokalisert på Holt i Tromsø med 20 ansatte. I tråd med tilråding fra interimsstyret for NIBIO, har departementet besluttet at instituttet skal søke etterlokaliteter i Tromsø som er bedre tilpasset NIBIOs behov, herunder også en samlokalisering med andre kunnskapsmiljø i kommunen. Det innebærer flytting fra Holt og at Landbruks- og matdepartementet avhender hele eller deler av eiendommen. NIBIO vil få i oppgave å vurdere eventuell leie av infrastruktur som i dag er lokalisert på Holt for at enheten skal kunne utføre sine oppgaver. 

Bodø
Bioforsk er tungt til stede i Nord-Norge (Svanhovd, Tromsø, Bodø og Tjøtta), hvorav 2 enheter i Nordland.

Bioforsk i Bodø har i dag 7 ansatte. For å redusere antall regionale enheter totalt, bes NIBIO om å utarbeide en plan for avvikling av Bioforsks virksomhet i Bodø som egen enhet på noe sikt, hvor økonomiske, faglige og personalmessige hensyn vurderes. 

Aktiviteten på Kvithamar flyttes til Steinkjer
Bioforsk er i dag tilstede på Kvithamar i Stjørdal kommune med 23 ansatte. Enheten driver forskning innen bl.a. fôrproduksjon, genetikk og kulturlandskap. Kvaliteten på deler av den omfattende bygningsmassen er dårlig, og kostnad knyttet til oppgradering av infrastrukturen vil bli betydelig. Departementet ser betydelige muligheter for synergier i det tunge landbruksfaglige miljøet i Steinkjerområdet, bl.a. gjennom samarbeid med Høyskolen i Nord-Trøndelag. Enheten på Kvithamar legges ned, og NIBIO vil få i oppdrag å bygge opp en ny enhet i Steinkjer sammen med andre tverrfaglige kunnskapsmiljøer.  

Tingvoll videreføres
Bioforsk er lokalisert i Tingvoll kommune med 36 ansatte. LMDs utgangspunkt er at antall ansatte ikke endres som følge av omstruktureringen, og at det er en stedlig ledelse der. "Nasjonalt kompetansesenter for økologisk landbruk og matproduksjon” avvikles fra 1. juli 2015 i NIBIO, og stiftelsen NORSØK på Tingvoll tilbys å overta oppgaver og ressurser fra NIBIO.   

Departementet ser verdien av det arbeidet som gjøres i dag på Tingvoll, også når det gjelder formidling av kunnskap om økologisk landbruk. Denne type arbeid må sees i sammenheng med Stortingets 15 %-mål om produksjon og forbruk av økologisk mat innen 2020. Dersom NORSØK ønsker å overta oppgaver og økonomisk støtte, får stiftelsen en unik mulighet til å bli en viktig bidragsyter til å nå Stortingets fastsatte mål.

Med dette ønsker departementet å videreføre det sterke miljøet som er innen økologisk landbruk på Tingvoll.

Departementet legger samtidig til rette for at NIBIO rendyrkes som et uavhengig forskningsinstitutt. 

Fortsatt aktivitet ved Fureneset
Bioforsk Fureneset ligger i Fjaler kommune og har i dag 11 ansatte. Lokaliseringen gjør rekruttering av forskere krevende. Av hensyn til vestlandsjordbrukets behov for kunnskap, mener departementet likevel det er viktig å videreføre aktivitet ved Fureneset, men redusere omfanget noe. På noe sikt er det aktuelt å vurdere organisering og bemanning innenfor NIBIOs totale virksomhet. 

Fortsatt forsøksarealer på Løken
Bioforsk har i dag 2 enheter i Oppland, på Apelsvoll og Løken. Bioforsk Løken er lokalisert i Øystre Slidre kommune og har i dag 9 medarbeidere. Miljøet er lite og sårbart. Enheten har ansvar for mer enn 20 bygninger, men har kun behov for et lite antall av disse. Med utgangspunkt i formålet med fusjonen om å bygge opp sterke forskningsmiljø, kombinert med intensjonen om mindre utgifter til drift, administrasjon og vedlikehold, har departementet besluttet å videreføre forsøksarealet, men legge ned enheten. Landbruks og matdepartementet er opptatt av forskning og kunnskapsutvikling for fjellandbruket, og NIBIO vil få i oppdrag å sikre forsøksarealer og gjennomføre andre tiltak med dette som formål. Målsettingen med det nye instituttet er å styrke forskningsmiljøene. Selv om enheten legges ned, vil forskningen bli ivaretatt og videreutviklet. 

Om NIBIO

19. juni 2014 vedtok Regjeringen å slå sammen Bioforsk, Norsk institutt for skog og landskap og Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning til ett institutt. NIBIO vil ha eget styre, ledet av Victor D. Norman, og ha Landbruks- og matdepartementet som eier. Den regionale tilstedeværelsen til Bioforsk er gjennomgått av interimsstyret for fusjonen med sikte på kostnadseffektivisering. De regional enhetene til Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning og Norsk institutt for Skog og landskap er ikke vurdert i denne gjennomgangen. 

Pressekontakt i Landbruks- og matdepartementet:
Astraea Antal, mobil 934 31 930.