Historisk arkiv

Beiteressursene i Hedmark kartlegges

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Landbruks- og matdepartementet

Hedmark har store beiteressurser. En god utnyttelse av disse krever økt kunnskap om hvor de beste beitene er, hvor det er plass til flere beitedyr og potensialet for bruk av innmarksbeiter. På oppdrag fra fylkesmannen skal Norsk institutt for skog og landskap til å gjennomføre en kartlegging i løpet av 2015.

I regionalt bygdeutviklingsprogram for Hedmark er målet å øke matproduksjonen i fylket med 20 prosent innen 2030. I Hedmark er utnyttelse av utmarka både en forutsetning og en utfordring for å nå dette målet.

Kunnskapsbasert beitebruk er viktig for økt matproduksjon på lokale ressurser på en bærekraftig måte. Foto: Vegard Urset