Historisk arkiv

Slutt på eksportsubsidier

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Landbruks- og matdepartementet

I Melding til Stortinget om globalisering og handel som ble lagt fram i statsråd i dag går regjeringen inn for å fase ut alle eksportsubsidier i landbruket senest innen utgangen av 2019.

- Norske forbrukere subsidierer i dag Jarlsbergost som selges til utlandet med over 130 millioner kroner i året. Det er urimelig at norske forbrukere skal betale for at forbrukerne i andre land skal få kjøpe denne osten rimeligere. Derfor bør vi avvikle eksportsubsidiene innen utgangen av 2019, sier landbruks- og matminister Sylvi Listhaug.

-  Norge er ett av svært få land som fortsatt bruker eksportsubsidier, og det er bred enighet internasjonalt om å slutte med slike handelsvridende og proteksjonistiske virkemidler. Derfor har det også vært bred enighet i det politiske miljøet her hjemme om å slutte med eksportstøtte, sier Listhaug.

- Hvilke endringer dette vil innebære for næringen er for tidlig å si, men det er viktig at næringen tilpasser seg en situasjon som vi har visst en god stund at vil komme, sier landbruks- og matministeren. – Tine kan bruke melken til å utvikle nye produkter som forbrukerne i Norge vil ha, fortsette å eksportere men finansiere det selv, eller ta ned melkemengden som produseres i Norge, sier landbruks- og matminister Sylvi Listhaug. 

Konkretisering av hvordan utfasingen av eksportsubsidiene skal finne sted skal  gjennomføres gjennom statsbudsjettet, jordbruksoppgjøret og den løpende utformingen av landbrukspolitikken. I 2013 ble det brukt 132 millioner kroner til å subsidiere eksport av 12 962,5 tonn ost. 

Bruk av eksportsubsidier er i utgangspunktet forbudt i WTO, men det er gjort unntak for spesifiserte landbruksvarer. Norge har tidligere gått bort fra å bruke eksportsubsidier for blant annet fjørfe, storfekjøtt, kjøtt fra sau og lam og egg. 

Norge er sammen med Canada og Sveits blant de få land som bruker eksportsubsidier for noen få produkter. En del andre land, blant annet USA og New Zealand bruker andre virkemidler for å fremme egen eksport. 

Det er bred internasjonal enighet om at eksportsubsidier, og annen eksportstøtte med tilsvarende effekt skal fases ut. I ministererklæringen som ble vedtatt på WTO sitt ministermøte i 2005 sluttet Norge seg til at eksportstøtten skulle fases ut innen utgangen av 2013 som en del av Doha-runden. Siden denne forhandlingsrunden ikke er sluttført, er ikke dette vedtaket gjennomført. I påvente av at runden skal sluttføres, ble medlemslandene i WTO enige på ministermøtet i 2013 om å forplikte seg til å utvise  ”en høyeste tilbakeholdenhet når det gjelder bruk av alle former for eksportstøtte”, og alle medlemmer som ennå ikke har gjennomført reformer ble oppfordret til å gjøre dette.