Historisk arkiv

Fylkesnytt fra Troms 2/2015

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Landbruks- og matdepartementet

Fylkesmannen i Troms er ute med et nytt nummer av Fylkesnytt. Dette nummeret har blant annet en artikkel om en aktiv Inn på tunet-høst.

Aktiv Inn på tunet-høst i Troms 

Inn på tunet-uke

I løpet av høsten har det vært mange Inn på tunet-arrangementer i Troms. Fagforum Inn på tunet – Troms har arrangert «Inn på tunet-uke» med tre Åpen Inn på tunet-gårder. Formålet med arrangementene var å presentere Inn på tunet som et velegnet velferdstilbud med store samfunnsmessige og personlige gevinster.  Dessverre var det få deltakere fra kommuner og andre aktuelle kjøpere som nyttet anledningen til å skaffe seg nærmere kunnskap om Inn på tunet. Egentlig er det litt rart når en tenker på de mange utfordringer samfunnet har i sin tjenesteyting og når en ser så mange positive effekter av Inn på tunet.

Måltidene, gjerne ute, er viktige i IPT-tilbudene.
Måltidene, gjerne ute, er viktige i IPT-tilbudene. Foto: Ann-Lisbeth Teigland

Sjumilsstegkonferansen

Fylkesmannen i Troms arrangerte 7. og 8. oktober Sjumilsstegkonferansen «Den røde tråden», en konferanse med fokus på barns beste, med ca 220 deltakere. På programmet var det satt av 30 minutter til Inn på tunet. Tilbyder Ann-Lisbeth Teigland presenterte sine tilbud som består av aktivitetshelger/ferie-opphold, arbeidstrening, alternativ læringsarena og ridning sammen med Maria, 17 år. Maria har vært i tilbudet i 5 år og har hatt en eventyrlig utvikling på denne tida. At presentasjonen gjorde inntrykk hørtes på stillheten underveis og applausen ved avslutningen.

Foran åpen IPT-dagene og Sjumilsstegkonferansen laget 7 tilbydere presentasjonsbrosjyrer for sine tilbud og Fagforum Inn på tunet – Troms utarbeidet en kortfattet generell brosjyre om Inn på tunet i Troms. Til Sjumilsstegkonferansen laget Fylkesmannen et kort informasjonshefte om Inn på tunet som spesielt la vekt på Inn på tunet i Sjumilsstegsammenheng samt en Inn på tunet-quiz til konferansedeltakerne. 

Inn på tunet – bolig og aktivitet for flyktninger

Fagforum Inn på tunet – Troms og Fylkesmannen har oppfordret Inn på tunet-tilbydere og andre som har muligheter til å bidra med bolig og aktivitet overfor flyktninger, å kontakte kommunen. 

Mange fra Troms til Stavanger

13 deltakere fra Troms er påmeldt den nasjonale IPT-konferansen i Stavanger. Dette er tilbydere, fra forvaltningen, 4H og Universitetet i Tromsø Norges arktiske universitet. 

Kontaktperson:
Arve Kleiven, Fylkesmannen i Troms,
fmtrakl@fylkesmannen.no, tlf 77 64 21 06. 

Samråd i landbruksfamilien

Fylkesmannen i Troms inviterte de faglige og økonomiske organisasjonene, landbruksrådgivingen, forvaltningen på ulike nivå, FoU-miljø m.fl. til samråd i Tromsø 13. og 14. oktober. Formålet med samrådet var gjensidig informasjon, oppdatering og drøfting av felles utfordringer. Oppdatert informasjon om hverandres programmer, aktiviteter og utfordringer er et viktig grunnlag for samordning av tjenester og effektiv ressursutnytting. 

Kontaktperson:
Arve Kleiven, Fylkesmannen i Troms,
fmtrakl@fylkesmannen.no, tlf 77 64 21 06. 

Kommunal landbrukssatsing i Kvæfjord

Landbruket i Kvæfjord har de siste 4 årene vært satt på dagsordenen i den kommunale forvaltningen, og ikke minst i det politiske liv på lokalt plan, som knapt andre kommuner kan vise til. Som ellers i landet er det også i landbruksbygda Kvæfjord press på dyrka arealer til andre samfunnsnyttige formål – boligfelt, barnehage, helseinstitusjoner og lignende. Dette med til tider høylytte diskusjoner på politisk nivå. Hva gjorde da politikerne i Kvæfjord etter at nødvendige arealer dyrkamark var besluttet omdisponert? Jo, de nedsatte et utvalg sammensatt av representanter fra alle politiske partier i kommunestyret. Det er her politikerne i Kvæfjord viser handlekraft. Med full enighet ble det lagt føringer for å kompensere for alt bortfall av dyrka jord, i tillegg til at det satses på utvidelse av den eksisterende landbruksrelaterte aktivitet i kommunen. 

Som et av resultatene av denne samstemmigheten, er Kvæfjord kommune en av få kommuner i landet som siste år har hatt en økning i antall aktive bruk. Et aktivt og ekspansivt fagmiljø gjør at det er forventet økt etterspørsel etter produksjonsareal. Dette er årsaken til at kommunen ønsker å være proaktiv i forhold til utviklinga i landbruket. 

Kvæfjord kommune startet i mars 2015 opp et to-årig nydyrkingsprosjekt. Prosjektet er jobbet frem tverrpolitisk, med tilslutning som før nevnt fra alle politiske parti. Hovedmålet med prosjektet er å øke fôrproduksjonsarealet i kommunen. Dette skal gjøres gjennom å tilrettelegge for nydyrking. Landbrukstjenesten Midtre Hålogaland har ansvaret for prosjektgjennomføringen, og prosjektleder er Arild Jakobsen. Prosjektomfanget er ei 40 prosent stilling. Fylkesmannen i Troms bidrar i denne sammenheng med 50 prosent av finansieringen. Et bidrag av stor betydning. 

Prosjektet skal kartlegge mulige, attraktive nydyrkingsområder. Det skal utvikles en avtalemal og prosjektet skal jobbe for å få i stand avtaler på dyrkingsjord, og på den måten bidra til «beste praksis» for reduksjon av utfordringene som følge av leiejordsproblematikk. 

Prosjektet skal videre beskrive og markedsføre dyrkbare områder som er ledige/tilgjengelige på vegne av grunneier, og utvikle retningslinjer for kommunale tiltaksmidler tilknyttet nydyrkingsarbeid. Som et ledd i prosjektet, skal det utføres konsekvensutredninger innenfor temaene natur, miljø og reindrift. Grunneiere eller aktive næringsutøvere er oppfordret til å ta kontakt med prosjektet for å tilkjennegi ønsker og behov i forhold til prosjektaktiviteten.

Aktiviteten knyttet til prosjektet er allerede betydelig. I Kvæfjord er det nå planer for nydyrking som er fire ganger større enn i resten av Troms. En av årsakene til dette er at det på politisk nivå er bestemt at det fra kommunens næringsfond ytes støtte til nydyrking. Nivået på støtten i forhold til de totale dyrkingskostnadene er bagatellmessig, men har en betydelig større effekt på det landbruksfaglige miljøet i bygda. 

I Kvæfjord er det nå nesten ingen som snakker om å legge ned driften – her er det mest snakk om hvem som får bygge og hvem som skal dyrke. Ei bygd og en kommune som er som en drøm for en landbruksbyråkrat! 

Nydyrking på Kvæfjordeidet.
Nydyrking på Kvæfjordeidet. Foto: Arild Jakobsen

Kontaktpersoner:
Rolf Ingar Eggum, Kvæfjord kommune, Rolf.Ingar.Eggum@Kvafjord.kommune.no
Arve Kleiven, Fylkesmannen i Troms,
fmtrakl@fylkesmannen.no, tlf 77 64 21 06.

Arktiske grønnsaker – det satses i Troms!

Om lag 100 tonn kålrot, gulrot, Målselvnepe og andre grønnsaker, flere nye produsenter og oppbygging av en maskinpark for grønnsaksproduksjon, er det foreløpige resultatet av en stor mobilisering i Troms. Bønder, varemottaker og industri står bak dette krafttaket som har pågått i ca. ett og et halvt år. 

Det pågår en spenstig satsing på nordnorsk grønnsaksproduksjon. Åstedet er Midt-Troms, og bakgrunnen er et udekket behov for arktiske grønnsaker hos bedriftene Tromspotet AS og Art Nor AS. Disse to naboene holder til på Silsand på Senja, og har i sin 20 år lange felles historie bygd opp et lager og serviceanlegg for poteter til konsum og industri (Tromspotet) og et spekter av tilbehørsprodukter og ferdigretter basert på sous vide metoden (Art Nor). Parallelt med dette har bønder i regionen blitt profesjonelle potetdyrkere. 

Lokalmat er i skuddet, og målet er å kunne tilby produkter med minst 75 % nordnorske råvarer. Mens tilgangen på lokalprodusert lamme- og reinkjøtt, fisk, poteter og meieriprodukter er god, var det ikke mulig å få tak i grønnsaker fra nord i et volum Art Nor trengte, for å kunne gjøre alvor av planene.  Behovet var gode, stabile leveranser av grønnsaker i rett volum og kvalitet. 

Man brettet opp ermene, samkjørte alle krefter og begynte å jobbe på flere fronter. Gjennom Produsentorganisasjonen OTTAR, kjører bøndene et treårig grønnsaksprosjekt med kunnskaps- og nettverksbygging som hovedmål, og veiledning, kurs, studieturer og forsøksarbeid som aktiviteter. Prosjektet er finansiert blant annet med hjelp av Innovasjon Norge og midler til utvikling av arktisk landbruk, og er et viktig middel for å bygge kunnskap rundt moderne grønnsaksproduksjon. 

Parallelt med dette er det investert i maskiner for grønnsaksdyrking, i første omgang en bedfres, en ettfrøsåmaskin og en høstemaskin for rotvekster. Sistnevnte gjennom et eget aksjeselskap. Disse maskinene går på omgang hos flere produsenter. Dette muliggjør prøveproduksjoner uten at hver enkelt bonde må investere i dyrt utstyr, uten å ha prøvd seg på grønnsaksproduksjon tidligere.

Første prøverunde med ny høstemaskin. Effektiv høsting er viktig for å utnytte den hektiske vekstsesongen best mulig, og være leveransedyktig i rett tid.
Første prøverunde med ny høstemaskin. Effektiv høsting er viktig for å utnytte den hektiske vekstsesongen best mulig, og være leveransedyktig i rett tid. Foto: Ulrike Naumann
Målselvnepe starter sin reise fra åker til butikk.
Målselvnepe starter sin reise fra åker til butikk. Foto: Ulrike Naumann

Med felles innsats for den arktiske grønnsaksproduksjonen ønsker en samlet næring også å vise at dette igjen kan bli en bærekraftig produksjon i nord. Ekstra gledelig er det å se at flere unge produsenter (under 24 år) har vist sin interesse og gått i gang med større arealer grønnsaker i forbindelse med denne mobiliseringen. Også elever og lærere fra Senja videregående skole, naturbruk, har vært med på flere aktiviteter, og er en viktig samarbeidspart i denne satsingen. 

Et godt samarbeid med elever og lærere fra Senja videregående skole, Gibostad, er viktig. Her følger to naturbruksklasser nøye med på innhøsting av gulrot.
Et godt samarbeid med elever og lærere fra Senja videregående skole, Gibostad, er viktig. Her følger to naturbruksklasser nøye med på innhøsting av gulrot. Foto: Ulrike Naumann

Kontaktpersoner:
Ulrike Naumann, Tromspotet AS, ulrike@tromspotet.no
Marianne Vileid Uleberg, Fylkesmannen i Troms, fmtrmvu@fylkesmannen.no, tlf 77 64 21 20.

SMAK nordnorsk matfestival

SMAK nordnorsk matfestival ble for tredje gang arrangert i Tromsø 18. og 19. september 2015. Ca 60 000 besøkende fikk smake og oppleve det beste som landsdelen har å by på av mat og drikke fra 66 utstillere. Alle de tre nordnorske fylkene var representert med utstillere. 

SMAK er en folkefest i Tromsø. Kokker fra hele landsdelen, skoleelever fra hele fylket og lokalmatprodusenter går sammen for å gi publikum gode matopplevelser. Hele Storgata i Tromsø fylles opp med stands, og besøkende kan spise seg gjennom byen.

SMAK nordnorsk matfestival – en folkefest!
SMAK nordnorsk matfestival – en folkefest! Foto: SMAK nordnorsk matfestiva

Bondens Marked er en selvsagt utstiller på festivalen. I samarbeid med Fylkesmannen hadde SMAK også tilrettelagt for en egen samling av bedrifter som representerte SMAKen av Nord-Norge. Om kveldene var det mulig å nyte det nordnorske måltid i en lavvo på Stortorget, der dyktige kokker laget et flere retters måltid av de gode råvarene som landsdelen har å by på. Under dette arrangementet ble også Nordnorsk økomatpris utdelt.

Dyktige kokker lager nordnorsk måltid i lavvo på Stortorget.
Dyktige kokker lager nordnorsk måltid i lavvo på Stortorget. Foto: SMAK nordnorsk matfestiva

Kontaktperson:
Marit Gåre, Fylkesmannen i Troms,
fmtrmag@fylkesmannen.no, tlf 77 64 21 15. 

Barnas Matfestival

Barnas Matfestival ble arrangert 20. september på Holt 4H læringstun i Tromsø under SMAK Nordnorsk matfestival. I år var festivalen et samarbeid mellom 4H Troms, som stod med hovedansvaret, Holt 4H læringstun, Forum for natur og friluftsliv, Universitetet i Tromsø Norges arktiske universtitet (UiT), NIBIO og Forskningsdagene. Hele 600 mennesker var innom Holt denne dagen! Fra og med i år skal det holdes denne typen arrangement på alle 4H-gårder rundt om i landet, den tredje helgen i september. 

Hovedfokus for Barnas Matfestival var selvsagt mat, og det ble holdt flere minimatskoler i løpet av dagen. I tillegg var det et mangfold av aktiviteter for barn. Felles for alle mataktivitetene var at det ble laget mat fra bunnen av og at man ønsket å vise fram lokale, nordnorske produkter fra landbruket i nord. 

Høsting i grønnsaksåkeren og suppekoking på bål

I løpet av våren hadde 4H Troms anlagt en liten kjøkkenhage på Holt. Denne ble det høstet av under matfestivalen. Barna fikk bli med ut i åkeren og her fikk mange for første gang ta opp poteter, gulrøtter, lukte på urter og smake på noe av den maten som vokser i jorda - til stor fasinasjon for både store og små. Etterpå gikk turen til bålplassen for å koke fiskesuppe på grønsakene og nordnorsk laks. Det var stappfullt av folk som sto i kø for å få være med på både innhøsting, kutting av grønnsaker og ikke minst smaking av fiskesuppen!  Den smakte fantastisk, og det med god grunn - grønnsaker rett fra åkeren tilberedt av mange ivrige barn. Det ble også servert reinsuppe som var kokt på bål og til begge suppene kunde man å steke sitt eget pinnebrød på bål. 

Høsting av grønnsaker til egen suppe.
Høsting av grønnsaker til egen suppe. Foto: 4H Troms

Hjemmelaget saft av lokale vekster

Veronica Bergan fra UiT hadde jobbet lenge foran festivalen og saftet en del av godbitene man kan finne i nordnorsk natur. Det ble servert smaksprøver av mjødurtsaft, kråkebærsaft og geitramssaft. I tillegg fikk barna utfolde sin kreative side og male med farger av pressede bær. UiT hadde også en natursti, hvor man kunde lære om bær og blomster.

Tenk at det går an å lage saft av geitrams!
Tenk at det går an å lage saft av geitrams! Foto: 4H Troms

Kafé

Barnehagen hundre på Holt stilte med egen kafé, basert på sunne ingredienser uten sukker. De solgte bl.a. grønnsakssuppe, hjemmelaget frokostblanding og knekkebrød og frukt med dipp. Dette hadde i følge barnehagestyreren skapt stort engasjement og bevisstgjøring rundt sunnere mat blant foreldre og ansatte i barnehagen. 

I tillegg var det en rekke andre aktiviteter som gjorde at barn og voksne fikk utfoldet seg både med matlaging og annen aktivitet. Det kan nevnes smoothiesykling, grønnsaksquiz, smørkjerning, bollebaking i vedfyrt ovn, klappekaker på bål, sopputstilling, traktorsertifikat, balansering på slakk line, lassokasting, spikkung og utstilling om havet. For en dag det ble! 

Kontaktpersoner:
Mikaela Tillman, Troms 4H, mikaela@4H.no, 77 64 21 39.
Marianne Vileid Uleberg, Fylkesmannen i Troms, fmtrmvu@fylkesmannen.no, tlf 77 64 21 20.