Historisk arkiv

Behov for utbygging av skogsbilveier og tømmerkaier

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Landbruks- og matdepartementet

Skognæringa Kyst har i dag overrakt statssekretær Hanne Maren Blåfjelldal en rapport om infrastrukturprogrammet for Kystskogbruket. I rapporten konkluderes det med at for å ta ut det store potensialet som ligger i skogbruket i kystfylkene de kommende 25 årene vil det være behov for 3500 kilometer nye skogsbilveier og opptil 33 nye tømmerkaier.

Formålet har vært å utrede hvordan en ekstraordinær utbygging av infrastrukturen i form av skogsveier, kaier og utbedring av flaskehalser på det offentlige veinettet kan gjennomføres. I rapporten redegjøres det for nytteverdier og strategi for utbygging av 3500 kilometer skogsveier, opptil 33 kaier og utbedring av det offentlige veinettet. Det er snakk om investeringer på til sammen 2,7 milliarder kroner i skogsveier i de kommende 25 åra. En slik omfattende utbygging av infrastruktur vil ha store nytteverdier for andre samfunnssektorer, herunder annet næringsliv langs kysten, beredskap, tele/kommunikasjon, strømforsyning og friluftsliv. 

Fra dagens overrekkelse, fra venstre: Jan Ivar Rødland, Vestskog og leiar i Skognæringa Kyst, statssekretær Hanne Maren Blåfjelldal, Knut Dreier, Moelven van Severen og nestleiar i Skognæringa Kyst og Alf Daniel Moen, leiar felles fylkeskommunalt oppfølgingsprogram i Kystskogbruket. Foto: Landbruks- og matdepartementet

Økonomisk potensial på 60 milliarder kroner pr. år

Den fylkeskommunale Melding om kystskogbruket 2015 peker på at skogreisings-skogene med meget store tømmerressurser blir hogstmoden i kommende 25-årsperiode. Skog- og trenæringa i kystskogfylkene har et økonomisk omsetningspotensial på 60 milliarder kroner pr. år. Med grunnlag i de nyeste skogressursdata skisserer Infrastrukturprogrammet en bærekraftig avvirkningsøkning fra dagens ca. 2 millioner kubikkmeter til ca. 5,5 millioner kubikkmeter i 2040.