Historisk arkiv

Endring i forskrifter

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Landbruks- og matdepartementet

Landbruks- og matdepartementet har fastsatt endringer i forskrift 22. desember 2005 nr. 1723 om administrative tollnedsettelser for landbruksvarer (FAT), forskrift 20. desember 2012 nr. 1424 om fastsettelse av nedsatte tollsatser ved import av industrielt bearbeidede landbruksvarer (RÅK-importforskriften) og forskrift 1. juni 2007 nr. 580 om tollnedsettelser for landbruksvarer som gjeninnføres etter bearbeiding i utlandet (UB-forskriften).

Forskriftsendringene innebærer at det innføres en ny arbeidsfordeling mellom landbruksmyndighetene og tollmyndighetene i saker som gjelder tilbakedatering av tollnedsettelser. Etter den nye ordningen skal land­bruks­myndighetene kun avgjøre om landbruksvarer kvalifiserer for nedsatt tollsats, mens Tollvesenet tar stilling til om, og i hvilket omfang, det skal ilegges en administra­tiv sanksjon (til­leggstoll) som følge av brudd på tollregelverket. Videre har departementet opphevet bestemmelsene om minstesatser ved individuelle tollnedsettelser. Fastsettelsen av nedsatt tollsats for de aktuelle varene vil heretter være overlatt til Landbruksdirektoratets faglige skjønn.