Historisk arkiv

Økt rekruttering til landbruket

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Landbruks- og matdepartementet

Landbruks- og matminister Jon Georg Dale fikk, onsdag 27. januar, overlevert rapport fra en arbeidsgruppe som har sett på rekrutteringen til landbruket. Gruppen har blitt ledet av Anne Kathrine Slungård, adm. direktør i Ungt Entreprenørskap og har bestått av representanter fra både næring og forvaltning.

– Det er store muligheter for å skape en interessant arbeidsplass i landbruket med utgangspunkt i gården og dens ressursgrunnlag, sier Anne Kathrine Slungård.  I rapporten peker vi på betydningen av forutsigbare rammebetingelser og muligheter for god lønnsomhet i landbruksdriften. Arbeidsgruppen foreslår tiltak knyttet til kompetanse, oppstartslettelser og tilrettelegging for bedriftsutvikling, sosiale forhold, likestilling og fritid, samt omdømmebygging for næringa, sier Slungård.   

Landbruks- og matminister Jon Georg Dale fikk i dag overrakt rapport om rekruttering til landbruket fra Anne Kathrine Slungård, administrerende direktør i Ungt Entreprenørskap.
Landbruks- og matminister Jon Georg Dale fikk i dag overrakt rapport om rekruttering til landbruket fra Anne Kathrine Slungård, administrerende direktør i Ungt Entreprenørskap. Foto: Landbruks- og matdepartementet

Jobb nummer ein

 Dersom ungdomen ikkje ser seg tent med å satse på landbruket, vil vi ikkje ha ei landbruksnæring om nokre år. Derfor er det jobb nummer ein for meg å medverke til at unge menneske ser ei framtid og ønskjer å satse i landbruket, seier landbruks- og matminister Jon Georg Dale. Han ser derfor fram til å lese rapporten grundig.  

 Norske gardsbruk er generasjonsbedrifter tufta på historiske og praktiske kunnskapar om gard og grunn. Dette, saman med teoretiske kunnskapar og utdanning, må vere grunnlaget for å utvikle næringa vidare, seier Jon Georg Dale.   

Kompetanse

Arbeidsgruppen har vurdert en rekke ulike faktorer som er av betydning for å øke rekrutteringen til landbruket og vi har spesielt vært opptatt av å se på mulighetene næringen byr på. Kompetansens betydning for rekruttering og utvikling av næringen er særlig vektlagt av arbeidsgruppen.

– Næringens kompetanse er en utløsende faktor for å lykkes med å drive en moderne jordbruksbedrift, sier Anne Kathrine Slungård. -  Kompetanse bidrar til innovasjon, omstilling og gründerskap, og evnen til å utnytte mulighetene som ligger det grønne skiftet og utviklingen av bioøkonomien, sier Slungård

 En næring som assosieres med høyt kunnskapsnivå og gode muligheter for kompetanseutvikling vil også virke attraktiv for nye generasjoner som vurdere en framtid innenfor næringen, sier Slungård.

– Arbeidsgruppen har også vært opptatt av betydningen av å framsnakke næringen. Landbruket selv har et godt utgangspunkt for å kommunisere positivt om næringen og næringens muligheter som yrkesvei, og har mulighet til å utnytte sitt gode omdømme enda mer i rekrutteringssammenheng, sier Anne Kathrine Slungård. 

Nærmere om arbeidsgruppens mandat

I forbindelse med Stortingets behandling av jordbruksoppgjøret 2014 ble det bestemt at det skulle nedsettes en arbeidsgruppe som skulle se nærmere på rekrutteringsspørsmålene i landbruket. I Arbeidsgruppens mandat fremgår det bl.a. at gruppen skal vurdere hvordan det best kan tilrettelegges for å sikre at motivert ungdom vil etablere seg i næringen, både innenfor det tradisjonelle landbruket og innenfor andre landbruksbaserte næringer utenom skogsektoren. Arbeidsgruppen ble særskilt bedt om å se på kompetansebehov, herunder behov for og muligheter for å stille kompetansekrav. Arbeidet skulle i hovedsak bygge på eksisterende kunnskap og forskning og skje innenfor rammene av gjeldende landbrukspolitikk. Med bakgrunn i identifiserte utfordringer ble gruppen bedt om å foreslå endringer og nye tiltak som kan bidra til økt rekruttering.