Historisk arkiv

Forenkling av prisutjevningsordningen for melk

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Landbruks- og matdepartementet

Landbruks- og matdepartementet har hatt ny forskrift om prisutjevningsordningen for melk ute på høring. Hovedtrekkene i høringsforslaget ble lagt frem for Stortinget i vedlegg 5 til Prop. 133 S. (2015–2016) Endringer i statsbudsjettet 2016 under Landbruks- og matdepartementet (Jordbruksoppgjøret 2016 m.m.).

Med bakgrunn i departementets forslag til endringer, høringsuttalelsene og Stortingets behandling, har Landbruks- og matdepartementet i dag fastsatt ny forskrift om prisutjevningsordningen. Forskriftens del I trer i kraft 1. juli 2016, mens forskriftens del II trer i kraft 1. juli 2020.