Forsiden

Historisk arkiv

Forslag til endringer i konsesjonsloven, jordloven og odelsloven

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Landbruks- og matdepartementet

Landbruks- og matdepartementet sender i dag på høring forslag til endringer i konsesjonsloven, jordloven og odelsloven. Innholdet i forslagene er i hovedsak en oppfølging av Stortingets anmodningsvedtak nr. 483 til 490. Anmodningsvedtakene ble fattet i tilknytning til stortingsbehandlingen av Prop. 124 L (2013-2014) om endringer i konsesjonsloven og tvangsfullbyrdelsesloven (opphevelse av priskontroll). Departementet foreslår dessuten noen endringer i reglene om deling, driveplikt og tilbakebetaling av tilskudd.

Forslagene fører til færre konsesjonssøknader og delingssøknader. Det fører også til at færre erverv enn i dag skal underlegges priskontroll, og færre vil få boplikt ved erverv av landbrukseiendom. Det innebærer i sum at private parter vil bruke mindre tid på søknader, og at det frigjøres ressurser i offentlig forvaltning. 

– Eg er glad for at det er semje mellom regjeringspartia og støttepartia om at desse forslaga om endringar av lovverket no kan sendast på høyring. Det legg til rette for at vi med bakgrunn i høyringa kan få ein viktig debatt i Stortinget om innretninga av lovverket i løpet av vårsesjonen 2017, seier landbruks- og matminister Jon Georg Dale. 

Forslagene innebærer at:

  • Arealgrensene for konsesjon, boplikt og odel heves fra 25 dekar fulldyrka og overflatedyrka jord til 35 dekar.
  • Det innføres en hjemmel for forskrift om beløpsgrense ved priskontroll.
  • Priskontrollen oppheves på rene skogeiendommer.
  • For bebygde eiendommer som består av både jord og skog, skal det bare være priskontroll hvis eiendommen har mer enn 35 dekar fulldyrka eller overflatedyrka jord.
  • Det fastsettes på bestemte vilkår et unntak fra plikten til å søke delingssamtykke etter jordloven og plikten til å søke konsesjon hvis ervervet gjelder jord eller skog som skal legges til en annen landbrukseiendom for å styrke driften av den.
  • Det fastsettes på bestemte vilkår unntak fra plikten til å søke delingssamtykke etter jordloven og plikten til å søke konsesjon hvis ervervet gjelder tomt til bolighus, fritidshus eller naust.
  • En rekke vilkår for å oppfylle driveplikten ved bortleie oppheves, bl.a. kravet om at leieavtalene må vare i minst 10 år.
  • Endelig vedtak om tilbakebetaling av tilskudd blir tvangsgrunnlag for utlegg.

Høringsfristen er 26. september 2016.